ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6300067 Mr.XIAOHUI TANG ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
2 D6300074 Ms.ZHAO LIN ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
3 D6300081 นางสาวนพวรรณ สุขกลาง ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
4 D6300098 Mr.HOANG VIET HIEN ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
5 D6300104 นายภาณุพันธ์ ปานทอง ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
6 D6300524 นางสาวสปัน เย็นเสมอ ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233631 DISCOURSE ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ