ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6300067 Mr.XIAOHUI TANG ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 1 233545 TESTING, EVALUATION, AND ASSESSMENT IN LANGUAGE LEARNING
2 D6300081 นางสาวนพวรรณ สุขกลาง ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 1 233545 TESTING, EVALUATION, AND ASSESSMENT IN LANGUAGE LEARNING
3 M6301309 นางสาวฐิติญา ชูวงษ์ ENGLISH LANGUAGE STUDIES 1 10 0 233545 TESTING, EVALUATION, AND ASSESSMENT IN LANGUAGE LEARNING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ