ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
2 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
3 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
4 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
5 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
6 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
7 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
8 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
9 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
10 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
11 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
12 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
13 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
14 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
15 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
16 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
17 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
18 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
19 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
20 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
21 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
22 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
23 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
24 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
25 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
26 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
27 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
28 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
29 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
30 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
31 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
32 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
33 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535401 PRE-MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ