ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
2 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
3 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ