ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
2 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
3 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
4 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
5 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
6 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
7 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
8 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
9 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
10 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
11 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
12 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
13 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
14 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
15 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
16 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
17 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
18 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
19 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
20 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
21 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
22 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
23 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
24 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
25 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
26 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
27 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
28 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
29 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
30 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
31 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
32 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
33 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
34 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
35 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
36 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
37 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
38 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
39 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
40 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
41 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
42 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
43 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
44 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
45 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
46 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
47 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
48 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
49 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
50 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
51 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
52 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
53 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
54 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
55 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
56 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
57 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
58 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
59 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
60 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
61 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
62 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
63 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
64 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
65 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
66 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
67 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
68 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
69 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
70 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
71 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
72 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
73 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
74 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
75 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
76 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
77 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
78 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
79 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
80 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
81 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
82 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
83 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
84 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
85 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
86 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
87 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
88 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
89 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
90 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
91 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
92 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
93 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
94 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
95 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
96 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
97 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
98 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
99 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
100 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
101 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
102 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535305 QUALITY CONTROL
103 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
104 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535305 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ