ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
2 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
3 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
4 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
5 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
6 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
7 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
8 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
9 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
10 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
11 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
12 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
13 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
14 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
15 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
16 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
17 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
18 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
19 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
20 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
21 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
22 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
23 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
24 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
25 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
26 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
27 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
28 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
29 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
30 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
31 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
32 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
33 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
34 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
35 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
36 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
37 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
38 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
39 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
40 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
41 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
42 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
43 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
44 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
45 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
46 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
47 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
48 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
49 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
50 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
51 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
52 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
53 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
54 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
55 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
56 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
57 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
58 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
59 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
60 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
61 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
62 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
63 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
64 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
65 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
66 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
67 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
68 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
69 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
70 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
71 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
72 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
73 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
74 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
75 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
76 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
77 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
78 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
79 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
80 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
81 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
82 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
83 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
84 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
85 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
86 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ