ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
2 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
3 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
4 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
5 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
6 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
7 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
8 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
9 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
11 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
12 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
13 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
14 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
15 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
16 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
17 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
18 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
19 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
20 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
21 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
22 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
23 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
24 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
25 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
26 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
27 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
28 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
29 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
30 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
31 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
32 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
33 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
34 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
35 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
36 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
37 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
38 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
39 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
40 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
41 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
42 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
43 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
44 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
45 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
46 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
47 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
48 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
49 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
50 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
51 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
52 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
53 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
54 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
55 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
56 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
57 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
58 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
59 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
60 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
61 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
62 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
63 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
64 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
65 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
66 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
67 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
68 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
69 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
70 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
71 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
72 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
73 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
74 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
75 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
76 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
77 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
78 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
79 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
80 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
81 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
82 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
83 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
84 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
85 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
86 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
87 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
88 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
89 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
90 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
91 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
92 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
93 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
94 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
95 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
96 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
97 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
98 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
99 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
100 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
101 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
102 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
103 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
104 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
105 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
106 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
107 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
108 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
109 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
110 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ