ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
2 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
3 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
4 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ