ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
2 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
3 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
4 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
5 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
6 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
7 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
8 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
9 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
10 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
11 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
12 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
13 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
14 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
15 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
16 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
17 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
18 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
19 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
20 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
21 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
22 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
23 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
24 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
25 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
26 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
27 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
28 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
29 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
30 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
31 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
32 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
33 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
34 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
35 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
36 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
37 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
38 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
39 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
40 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
41 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
42 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
43 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
44 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
45 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
46 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
47 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
48 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ