ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
2 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
3 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
4 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
5 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
6 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
7 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
8 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
9 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
10 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
11 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
12 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
13 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
14 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
15 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535207 WORK STUDY
16 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535207 WORK STUDY
17 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
18 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
19 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
20 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
21 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
22 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
23 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
24 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
25 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
26 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
27 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
28 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
29 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
30 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
31 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
32 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
33 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
34 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
35 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
36 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
37 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
38 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
39 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
40 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
41 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
42 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 60 1 535207 WORK STUDY
43 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535207 WORK STUDY
44 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
45 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
46 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
47 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
48 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
49 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
50 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
51 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
52 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
53 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
54 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
55 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
56 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
57 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
58 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
59 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
60 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
61 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
62 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
63 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
64 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
65 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
66 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
67 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535207 WORK STUDY
68 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
69 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
70 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
71 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
72 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
73 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
74 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
75 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
76 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
77 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
78 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
79 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
80 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
81 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
82 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
83 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
84 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
85 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
86 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
87 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
88 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
89 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
90 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 4 10 1 535207 WORK STUDY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ