ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
2 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
3 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
4 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
5 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
6 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
7 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
8 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
9 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
10 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
11 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
12 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
13 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
14 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
15 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
16 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
17 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
18 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
19 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
20 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
21 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ