ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
2 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
3 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
4 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
5 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
6 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
7 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
8 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
9 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
11 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
12 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
13 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
14 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
15 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
16 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
17 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
18 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
19 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
20 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
21 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
22 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
23 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
24 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
25 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
26 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
27 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
28 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
29 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
30 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
31 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
32 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
33 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
34 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
35 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
36 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
37 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
38 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
39 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
40 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
41 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
42 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
43 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
44 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
45 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
46 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
47 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
48 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
49 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
50 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
51 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
52 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
53 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
54 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
55 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
56 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
57 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
58 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 W 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
59 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
60 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
61 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
62 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
63 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
64 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ