ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
2 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
3 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
4 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
5 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
6 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
7 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
8 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
9 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
11 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
12 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
13 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
14 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
15 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
16 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
17 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
18 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
19 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
20 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
21 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
22 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
23 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
24 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
25 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
26 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
27 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
28 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
29 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
30 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
31 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
32 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
33 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
34 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
35 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
36 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
37 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
38 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
39 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
40 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
41 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
42 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
43 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
44 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ