ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
2 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
3 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
4 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
5 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
6 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
7 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
8 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
9 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
11 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
12 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
13 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
14 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
15 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
16 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
17 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
18 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
19 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
20 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
21 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
22 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
23 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
24 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
25 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ