ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
2 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
3 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
4 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
5 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
6 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
7 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
8 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
9 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
10 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
11 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
12 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
13 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
14 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
15 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
16 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
17 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
18 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล MATHEMATICS 1 10 0 103221 ADVANCED CALCULUS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ