ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
2 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
3 B6301910 นายเมฆา ปัชชา Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
4 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
5 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
6 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
7 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
8 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
9 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
10 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
11 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
12 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
13 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
14 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
15 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
16 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
17 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
18 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
19 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
20 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
21 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
22 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
23 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
24 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
25 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
26 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
27 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
28 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
29 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
30 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
31 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
32 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
33 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
34 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
35 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
36 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล MATHEMATICS 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
37 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
38 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
39 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
40 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
41 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
42 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
43 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
44 B6329471 นายปณธร เจียรณัย Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
45 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
46 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
47 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
48 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
49 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ