ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ Chemistry 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
2 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
3 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
4 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
5 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย physics 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
6 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ