ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE Mechanical Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B6337766 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ Civil Engineering 1 10 0 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ