ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 1 10 1 523102 COMPUTER PROGRAMMING
2 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
3 B6335182 MissWINE YEE MON THANT Civil Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
4 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann Mechanical Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
5 B6335205 MissHIN LIZA Mechanical Engineering 1 10 1 523102 COMPUTER PROGRAMMING
6 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 523102 COMPUTER PROGRAMMING
7 B6335311 MissYOENG KIMHUOY Mechanical Engineering 1 10 1 523102 COMPUTER PROGRAMMING
8 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN Mechanical Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
9 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
10 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
11 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
12 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 1 10 1 523102 COMPUTER PROGRAMMING
13 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 523102 COMPUTER PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ