ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ