ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
2 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
3 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ