ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
2 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
3 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
4 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
5 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
6 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
7 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
8 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
9 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
10 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
11 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ