ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
2 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
3 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
4 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
5 B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
6 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
7 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
8 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
9 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
10 B6050832 นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
11 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
12 B6050887 นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
13 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
14 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
15 B6051334 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
16 B6051341 นายอัศเดช จุฑาเกตุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
17 B6051365 นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
18 B6051389 นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
19 B6051426 นางสาวชฎารัตน์ พรมทรา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
20 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
21 B6052263 นางสาวกัญญ์วรา สุวรรณทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
22 B6052416 นายมาวิน อนุชิตานุกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
23 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
24 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
25 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
26 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
27 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
28 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
29 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
30 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
31 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
32 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
33 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
34 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
35 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
36 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
37 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
38 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
39 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
40 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
41 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
42 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
43 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
44 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
45 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
46 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
47 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
48 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
49 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 3 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
50 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
51 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
52 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
53 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
54 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
55 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 2 10 3 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
56 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
57 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
58 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
59 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
60 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
61 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
62 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
63 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
64 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
65 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
66 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
67 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
68 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
69 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
70 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
71 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
72 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ