ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
2 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
3 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
4 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
5 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
6 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
7 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
8 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
9 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
11 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
12 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
13 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
14 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
15 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
16 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
17 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
18 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
19 B6050832 นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
20 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
21 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
22 B6050887 นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
23 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
24 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
25 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
26 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
27 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
28 B6051273 นายเอกพร ศรีโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
29 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
30 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
31 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ