ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
2 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
3 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
4 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
5 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
6 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335341 FOOD ENGINEERING I
7 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
8 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
9 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 335341 FOOD ENGINEERING I
10 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335341 FOOD ENGINEERING I
11 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
12 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
13 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
14 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
15 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
16 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
17 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
18 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
19 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
20 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
21 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
22 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
23 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
24 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
25 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
26 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
27 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
28 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335341 FOOD ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ