ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
2 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
3 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
4 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
5 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
6 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
7 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
8 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
9 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
10 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
11 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
12 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
13 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
14 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
15 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
16 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
17 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
18 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
19 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
20 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
21 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
22 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
23 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
24 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
25 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
26 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
27 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
28 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
29 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
30 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
31 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335341 FOOD ENGINEERING I
32 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
33 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
34 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
35 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
36 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
37 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
38 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
39 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
40 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
41 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
42 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
43 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
44 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
45 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
46 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
47 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
48 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
49 B6231415 นายธนพร แขมเกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
50 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
51 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
52 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
53 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
54 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
55 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
56 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
57 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
58 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
59 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
60 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
61 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
62 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
63 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
64 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
65 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
66 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
67 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 2 60 0 335341 FOOD ENGINEERING I
68 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว FOOD TECHNOLOGY 2 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
69 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ FOOD TECHNOLOGY 2 60 3 335341 FOOD ENGINEERING I
70 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย FOOD TECHNOLOGY 2 60 3 335341 FOOD ENGINEERING I
71 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 335341 FOOD ENGINEERING I
72 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
73 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
74 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
75 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
76 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
77 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
78 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
79 B6207915 นายกษมา สุขชัย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
80 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
81 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
82 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
83 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช FOOD TECHNOLOGY 2 10 3 335341 FOOD ENGINEERING I
84 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
85 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
86 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
87 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 335341 FOOD ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ