ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
2 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
3 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
4 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
5 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
6 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
7 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
8 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
9 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
10 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
11 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
12 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
13 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
14 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
15 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
16 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
17 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
18 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
19 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
20 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
21 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
22 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
23 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
24 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
25 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
26 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
27 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
28 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
29 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
30 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
31 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
32 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
33 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
34 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
35 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
36 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
37 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
38 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
39 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
40 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
41 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
42 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
43 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
44 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
45 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
46 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
47 B6207915 นายกษมา สุขชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
48 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
49 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
50 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
51 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
52 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
53 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
54 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
55 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
56 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
57 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
58 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
59 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
60 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
61 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
62 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
63 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
64 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
65 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
66 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
67 B6231415 นายธนพร แขมเกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
68 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
69 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ