ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335222 FOOD CHEMISTRY
2 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335222 FOOD CHEMISTRY
3 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
4 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335222 FOOD CHEMISTRY
5 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
6 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
7 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
8 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
9 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
10 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 335222 FOOD CHEMISTRY
11 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 335222 FOOD CHEMISTRY
12 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335222 FOOD CHEMISTRY
13 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
14 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
15 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
16 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
17 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
18 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
19 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
20 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
21 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
22 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
23 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
24 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
25 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
26 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
27 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
28 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
29 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 335222 FOOD CHEMISTRY
30 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
31 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
32 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335222 FOOD CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ