ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
2 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 60 1 202331 ASEAN STUDIES
3 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
4 B5828951 นายวรพล ศรีประภา Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
5 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
6 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
7 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
8 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
9 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 W 0 202331 ASEAN STUDIES
10 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
11 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
12 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
13 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
14 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
15 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
16 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
17 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
18 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
19 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
20 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์ IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
21 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
22 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
23 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
24 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
25 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
26 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
27 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
28 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
29 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
30 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
31 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
32 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
33 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
34 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
35 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
36 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
37 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
38 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
39 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
40 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
41 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
42 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
43 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
44 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
45 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
46 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
47 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
48 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
49 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
50 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
51 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
52 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
53 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
54 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
55 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
56 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
57 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
58 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
59 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
60 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
61 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
62 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
63 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
64 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 60 0 202331 ASEAN STUDIES
65 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
66 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
67 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
68 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
69 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
70 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
71 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
72 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
73 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
74 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
75 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
76 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
77 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์ Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
78 B6022303 นางสาวเกวลิน ใจแสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
79 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์ Mechatronics Engineering 1 W 0 202331 ASEAN STUDIES
80 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
81 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
82 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
83 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
84 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
85 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
86 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
87 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
88 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
89 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
90 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
91 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
92 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
93 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
94 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
95 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
96 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
97 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
98 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
99 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 1 202331 ASEAN STUDIES
100 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
101 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
102 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
103 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
104 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
105 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
106 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
107 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
108 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
109 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
110 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
111 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
112 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
113 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
114 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
115 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202331 ASEAN STUDIES
116 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
117 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
118 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
119 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
120 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
121 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
122 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
123 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
124 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
125 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
126 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
127 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
128 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
129 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
130 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
131 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
132 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
133 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
134 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
135 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
136 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
137 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
138 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
139 B6104276 นางสาวปิยธิดา คำศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
140 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
141 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
142 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
143 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
144 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
145 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
146 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
147 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
148 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
149 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
150 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
151 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
152 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
153 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
154 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
155 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
156 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
157 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
158 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
159 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
160 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
161 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
162 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
163 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
164 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
165 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
166 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
167 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
168 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
169 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
170 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
171 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
172 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
173 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
174 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
175 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
176 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
177 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
178 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
179 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
180 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
181 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
182 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
183 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
184 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
185 B6107925 นางสาวณัฐกฤตา ธารทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
186 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
187 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
188 B6108007 นางสาวเมทาวิไล นรชาญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
189 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
190 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
191 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
192 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
193 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
194 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
195 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
196 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
197 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
198 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
199 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
200 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
201 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
202 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
203 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
204 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
205 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
206 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
207 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
208 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
209 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
210 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
211 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
212 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
213 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
214 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
215 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
216 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
217 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
218 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
219 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
220 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
221 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
222 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
223 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
224 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
225 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
226 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
227 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
228 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
229 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
230 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
231 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
232 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
233 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
234 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
235 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
236 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
237 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
238 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
239 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
240 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
241 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
242 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
243 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
244 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
245 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
246 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
247 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
248 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
249 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
250 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
251 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
252 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
253 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
254 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
255 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
256 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
257 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
258 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
259 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
260 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
261 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
262 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
263 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
264 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
265 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
266 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
267 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
268 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
269 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
270 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
271 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
272 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
273 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
274 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
275 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
276 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
277 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
278 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
279 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
280 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
281 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
282 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
283 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
284 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
285 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
286 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
287 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
288 B6119294 นางสาวกมลวรรณ กองโฮม MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
289 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
290 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
291 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
292 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
293 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
294 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
295 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
296 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
297 B6119553 นางสาวพิจิตรา นักรบไทย MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
298 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
299 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
300 B6119737 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
301 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
302 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
303 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
304 B6119867 นางสาวพัชราภา ศรีโชค MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
305 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
306 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
307 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ MATHEMATICS 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
308 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
309 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
310 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
311 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ Chemistry 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
312 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
313 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
314 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
315 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
316 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
317 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
318 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
319 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
320 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
321 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
322 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
323 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
324 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
325 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
326 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
327 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
328 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
329 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
330 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
331 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 202331 ASEAN STUDIES
332 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
333 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
334 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
335 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
336 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
337 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
338 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
339 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
340 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
341 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
342 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
343 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
344 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
345 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
346 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
347 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
348 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
349 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
350 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
351 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
352 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
353 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
354 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
355 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
356 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
357 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
358 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
359 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
360 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
361 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
362 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
363 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
364 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
365 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
366 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
367 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
368 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
369 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
370 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
371 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
372 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
373 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
374 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
375 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
376 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
377 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
378 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
379 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
380 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
381 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
382 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
383 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
384 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
385 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
386 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
387 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
388 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
389 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
390 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
391 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
392 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
393 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
394 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
395 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
396 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
397 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
398 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
399 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
400 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
401 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
402 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
403 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
404 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
405 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
406 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
407 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
408 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 1 10 0 202331 ASEAN STUDIES
409 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES
410 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 1 202331 ASEAN STUDIES