ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
2 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
3 B5828951 นายวรพล ศรีประภา Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
4 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
5 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
6 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
7 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
8 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
9 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
10 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
11 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
12 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
13 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
14 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 40 1 202175 ART APPRECIATION
15 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
16 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
17 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
18 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
19 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
20 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
21 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
22 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
23 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
24 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
25 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
26 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
27 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
28 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
29 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ Mechatronics Engineering 1 60 0 202175 ART APPRECIATION
30 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
31 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
32 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 1 W 0 202175 ART APPRECIATION
33 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
34 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
35 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
36 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
37 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
38 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
39 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
40 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
41 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
42 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
43 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
44 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
45 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
46 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
47 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
48 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
49 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
50 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
51 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
52 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
53 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
54 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
55 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
56 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
57 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
58 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
59 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
60 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 202175 ART APPRECIATION
61 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
62 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
63 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
64 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
65 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
66 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
67 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
68 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
69 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
70 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
71 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
72 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
73 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
74 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
75 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
76 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
77 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
78 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
79 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
80 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
81 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
82 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
83 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 W 0 202175 ART APPRECIATION
84 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
85 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
86 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
87 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
88 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
89 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
90 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
91 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
92 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
93 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
94 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
95 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
96 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
97 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
98 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
99 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
100 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
101 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
102 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
103 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
104 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
105 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
106 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
107 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
108 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
109 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
110 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
111 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
112 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
113 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
114 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
115 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
116 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
117 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
118 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
119 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
120 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
121 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
122 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
123 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
124 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
125 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
126 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
127 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
128 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
129 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
130 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
131 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
132 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
133 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
134 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
135 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
136 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
137 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
138 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
139 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
140 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
141 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
142 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
143 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
144 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
145 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
146 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
147 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
148 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
149 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
150 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
151 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
152 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
153 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
154 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
155 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 202175 ART APPRECIATION
156 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
157 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
158 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
159 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
160 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
161 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
162 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
163 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
164 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
165 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
166 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
167 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
168 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
169 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
170 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
171 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
172 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
173 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
174 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
175 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
176 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
177 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
178 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
179 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
180 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
181 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
182 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
183 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
184 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
185 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
186 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
187 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
188 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
189 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
190 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
191 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
192 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
193 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
194 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
195 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
196 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
197 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
198 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
199 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
200 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
201 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
202 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
203 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
204 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
205 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
206 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
207 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
208 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
209 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
210 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
211 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
212 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
213 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
214 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
215 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
216 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
217 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
218 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
219 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
220 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
221 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
222 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
223 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
224 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
225 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
226 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
227 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
228 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
229 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
230 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
231 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
232 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
233 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
234 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
235 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
236 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
237 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
238 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
239 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
240 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
241 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
242 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์ Chemistry 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
243 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง BIOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
244 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก BIOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
245 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร BIOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
246 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ BIOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
247 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ BIOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
248 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี Chemistry 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
249 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
250 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
251 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
252 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
253 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
254 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
255 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
256 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
257 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
258 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
259 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
260 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
261 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
262 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
263 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
264 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
265 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
266 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
267 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
268 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
269 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
270 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
271 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
272 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
273 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
274 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
275 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
276 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
277 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
278 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
279 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
280 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
281 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
282 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
283 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
284 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
285 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
286 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
287 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
288 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
289 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
290 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
291 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
292 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
293 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
294 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
295 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
296 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
297 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
298 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
299 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
300 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
301 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
302 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
303 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
304 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
305 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
306 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ PE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
307 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
308 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
309 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
310 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
311 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ ChemE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
312 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
313 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
314 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
315 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
316 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
317 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
318 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง FOOD TECHNOLOGY 1 W 1 202175 ART APPRECIATION
319 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
320 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
321 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
322 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
323 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
324 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
325 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
326 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
327 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
328 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
329 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
330 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
331 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
332 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
333 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
334 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
335 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
336 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
337 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
338 B6201814 นายสันต์ แสงมณี ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
339 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
340 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
341 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
342 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
343 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
344 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
345 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
346 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
347 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
348 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
349 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
350 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
351 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
352 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
353 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
354 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
355 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
356 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
357 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
358 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
359 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
360 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
361 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
362 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
363 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
364 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
365 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
366 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
367 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
368 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
369 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
370 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
371 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
372 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
373 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 W 1 202175 ART APPRECIATION
374 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี CERAMIC ENGINEERING 1 60 1 202175 ART APPRECIATION
375 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
376 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
377 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
378 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
379 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
380 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
381 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
382 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
383 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
384 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
385 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
386 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
387 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
388 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
389 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
390 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
391 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม TCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
392 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
393 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
394 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
395 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
396 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
397 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
398 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
399 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
400 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
401 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
402 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
403 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
404 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
405 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
406 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
407 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
408 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
409 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202175 ART APPRECIATION