ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
2 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
3 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
4 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
5 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
6 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
7 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
8 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
9 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
10 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
11 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
12 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
13 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
14 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
15 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
16 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
17 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
18 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
19 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
20 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
21 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
22 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
23 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
24 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
25 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
26 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
27 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
28 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
29 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
30 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
31 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
32 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
33 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
34 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
35 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
36 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
37 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
38 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
39 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
40 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
41 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์ TCE 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
42 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
43 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
44 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
45 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
46 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
47 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
48 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
49 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
50 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
51 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
52 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
53 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
54 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
55 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
56 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
57 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
58 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
59 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
60 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
61 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
62 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
63 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
64 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
65 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
66 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
67 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
68 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
69 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
70 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
71 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
72 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
73 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
74 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
75 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
76 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
77 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
78 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
79 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
80 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
81 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
82 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
83 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
84 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
85 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
86 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
87 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
88 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
89 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
90 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
91 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
92 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
93 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
94 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
95 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
96 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
97 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
98 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
99 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
100 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
101 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
102 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
103 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ TCE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
104 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
105 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
106 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
107 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 3 W 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
108 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
109 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
110 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
111 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
112 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย TCE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
113 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
114 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
115 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
116 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
117 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
118 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
119 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
120 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 3 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
121 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
122 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
123 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
124 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
125 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
126 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
127 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
128 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
129 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
130 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
131 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
132 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
133 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
134 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
135 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
136 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
137 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
138 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
139 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
140 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
141 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
142 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
143 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
144 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
145 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
146 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
147 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
148 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
149 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
150 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
151 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
152 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
153 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
154 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
155 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
156 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
157 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
158 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
159 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
160 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
161 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
162 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
163 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
164 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว Transportation And Logistics Engineering 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
165 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
166 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
167 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
168 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
169 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
170 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
171 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
172 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
173 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
174 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
175 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
176 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
177 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
178 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
179 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
180 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
181 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
182 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
183 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
184 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
185 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
186 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
187 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
188 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
189 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
190 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
191 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
192 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
193 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
194 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
195 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
196 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
197 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
198 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
199 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
200 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์ SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
201 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
202 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
203 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
204 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก SPORTS SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
205 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
206 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
207 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
208 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
209 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
210 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
211 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
212 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
213 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
214 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
215 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 7 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
216 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
217 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
218 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
219 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
220 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
221 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
222 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
223 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
224 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
225 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
226 B6051334 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา FOOD TECHNOLOGY 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
227 B6051341 นายอัศเดช จุฑาเกตุ FOOD TECHNOLOGY 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
228 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
229 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
230 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
231 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
232 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
233 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
234 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
235 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
236 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
237 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
238 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
239 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
240 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
241 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
242 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
243 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
244 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
245 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
246 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
247 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
248 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
249 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
250 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 7 W 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
251 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
252 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
253 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
254 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี FOOD TECHNOLOGY 8 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
255 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง FOOD TECHNOLOGY 8 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
256 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี FOOD TECHNOLOGY 8 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
257 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
258 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
259 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
260 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
261 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส Electronic Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
262 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
263 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
264 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
265 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
266 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
267 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
268 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
269 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
270 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
271 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
272 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
273 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
274 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
275 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
276 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
277 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
278 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
279 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
280 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
281 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
282 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
283 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
284 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
285 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
286 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
287 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
288 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
289 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
290 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
291 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ TCE 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
292 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
293 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
294 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
295 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
296 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
297 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว TCE 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
298 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
299 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
300 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
301 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
302 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
303 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
304 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
305 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
306 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
307 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
308 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
309 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
310 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
311 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
312 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
313 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
314 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
315 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
316 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
317 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
318 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
319 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
320 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
321 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
322 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
323 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
324 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
325 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ Chemistry 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
326 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
327 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม MATHEMATICS 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
328 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก Geological Engineering 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
329 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
330 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
331 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
332 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
333 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
334 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
335 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
336 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
337 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
338 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
339 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
340 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
341 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
342 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
343 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
344 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
345 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
346 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
347 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
348 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
349 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
350 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
351 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
352 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
353 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
354 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
355 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
356 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
357 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
358 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
359 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
360 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
361 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
362 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
363 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
364 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
365 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
366 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
367 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
368 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
369 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
370 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
371 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
372 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
373 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
374 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
375 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
376 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
377 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
378 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
379 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
380 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
381 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
382 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
383 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
384 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
385 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
386 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
387 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
388 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
389 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
390 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
391 B6004750 นายเกศ อยู่มา Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
392 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
393 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช Transportation And Logistics Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
394 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
395 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
396 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
397 B6006709 นายจักรวุธ มาซา Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
398 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
399 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
400 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
401 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
402 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
403 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
404 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
405 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
406 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
407 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
408 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
409 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 3