ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
2 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
3 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
4 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
5 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
6 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
7 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
8 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
9 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
10 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
11 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
12 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
13 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
14 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
15 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
16 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
17 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
18 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
19 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
20 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
21 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
22 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
23 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
24 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
25 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
26 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
27 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
28 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
29 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
30 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
31 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
32 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
33 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
34 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
35 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
36 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
37 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
38 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
39 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
40 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
41 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
42 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
43 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
44 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
45 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
46 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
47 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
48 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
49 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
50 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
51 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
52 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
53 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
54 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
55 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
56 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
57 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
58 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
59 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
60 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
61 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
62 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
63 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
64 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
65 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
66 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
67 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
68 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
69 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
70 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
71 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
72 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
73 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
74 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
75 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
76 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
77 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
78 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
79 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
80 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
81 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
82 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
83 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
84 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
85 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
86 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
87 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
88 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
89 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
90 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
91 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
92 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
93 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
94 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
95 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
96 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
97 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
98 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
99 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
100 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
101 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
102 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
103 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
104 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
105 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
106 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
107 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
108 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
109 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
110 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
111 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
112 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
113 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
114 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
115 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
116 B6134204 นางสาววรัญญา นวลฝ้าย INFORMATION SCIENCE 3 W 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
117 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
118 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
119 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง INFORMATION SCIENCE 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
120 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
121 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
122 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
123 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
124 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
125 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
126 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
127 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
128 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
129 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
130 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
131 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
132 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
133 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
134 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
135 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
136 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
137 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
138 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
139 B6122256 นายสุนทร รักชาติ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
140 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
141 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
142 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
143 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
144 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
145 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
146 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
147 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
148 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
149 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
150 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
151 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 W 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
152 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
153 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
154 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
155 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
156 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
157 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
158 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
159 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
160 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
161 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
162 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
163 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
164 B6073893 นายอัสนี สุขเอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
165 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
166 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
167 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
168 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 5 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
169 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
170 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
171 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
172 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
173 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 W 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
174 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
175 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
176 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
177 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
178 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
179 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
180 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
181 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
182 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
183 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
184 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
185 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE 5 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
186 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
187 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
188 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
189 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
190 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
191 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
192 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
193 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
194 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
195 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
196 B6134228 นายภราดร บุญร่วม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
197 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
198 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
199 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
200 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
201 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
202 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 6 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
203 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
204 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
205 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
206 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
207 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์ TCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
208 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
209 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
210 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
211 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
212 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
213 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย TCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
214 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง Civil Engineering 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
215 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน Civil Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
216 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี Civil Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
217 B6027797 นายบุนดัม โร Civil Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
218 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
219 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
220 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
221 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
222 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
223 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
224 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
225 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
226 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
227 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
228 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
229 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
230 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
231 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย Mechanical Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
232 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
233 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
234 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
235 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
236 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
237 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
238 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
239 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
240 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
241 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
242 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
243 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
244 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
245 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
246 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
247 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
248 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
249 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
250 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
251 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
252 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
253 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
254 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
255 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
256 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
257 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
258 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
259 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
260 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
261 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
262 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
263 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
264 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
265 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
266 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
267 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
268 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
269 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
270 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
271 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
272 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
273 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
274 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
275 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์ INFORMATION SCIENCE 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
276 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
277 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
278 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
279 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี FOOD TECHNOLOGY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
280 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง FOOD TECHNOLOGY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
281 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล FOOD TECHNOLOGY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
282 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
283 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
284 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
285 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
286 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
287 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร Geological Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
288 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
289 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
290 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
291 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
292 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
293 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
294 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
295 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
296 B6071967 นายอำพล จุไรย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
297 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
298 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
299 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
300 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
301 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
302 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
303 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
304 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
305 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
306 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
307 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
308 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
309 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
310 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
311 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
312 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
313 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
314 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
315 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
316 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
317 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ Electronic Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
318 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
319 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
320 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
321 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
322 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
323 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
324 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
325 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
326 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
327 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
328 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
329 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
330 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
331 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
332 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
333 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
334 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
335 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
336 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
337 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
338 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
339 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
340 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
341 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
342 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
343 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
344 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
345 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
346 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
347 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
348 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
349 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
350 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
351 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
352 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
353 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
354 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
355 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
356 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
357 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ Automotive Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
358 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
359 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด TCE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
360 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
361 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
362 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
363 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
364 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
365 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
366 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
367 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
368 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
369 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
370 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
371 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
372 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
373 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
374 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
375 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
376 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
377 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
378 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
379 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
380 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
381 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
382 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
383 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
384 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
385 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
386 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
387 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
388 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
389 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
390 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
391 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
392 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
393 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
394 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
395 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
396 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
397 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
398 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
399 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท DOCTOR OF MEDICINE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
400 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง DOCTOR OF MEDICINE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
401 B6135492 นายศรัน จารุวดีรัตนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
402 B6210991 นายพรพุทธ โสมาบุตร DOCTOR OF MEDICINE 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
403 B6211219 นางสาวชลลดา โอรสรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
404 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
405 B6211233 นางสาวพีรญา คำสวัสดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
406 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล DOCTOR OF MEDICINE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
407 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน DOCTOR OF MEDICINE 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS