ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
2 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
3 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
4 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์ physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
5 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง MATHEMATICS 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
6 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
7 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
8 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย MATHEMATICS 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
9 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์ MATHEMATICS 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
10 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
11 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
12 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
13 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์ MATHEMATICS 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
14 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
15 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
16 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
17 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
18 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
19 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
20 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์ physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
21 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
22 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์ Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
23 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
24 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
25 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
26 B6232924 นายจักรี ปรีการ physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
27 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง physics 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
28 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข BIOLOGY 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
29 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
30 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ Chemistry 1 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
31 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
32 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
33 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
34 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
35 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
36 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
37 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
38 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
39 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
40 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
41 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
42 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์ BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
43 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
44 B6211042 นายพัชรพล ผลนา BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
45 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
46 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล physics 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
47 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
48 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
49 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี BIOLOGY 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
50 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
51 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
52 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
53 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
54 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
55 B6234478 Ms.PIDA SEAB Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
56 B6234492 Mr.SOPHY HEANG Civil Engineering 2 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
57 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
58 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 2 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
59 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร Mechanical Engineering 2 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
60 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
61 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
62 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
63 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
64 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
65 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
66 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
67 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
68 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
69 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
70 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
71 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
72 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
73 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
74 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
75 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
76 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
77 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
78 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
79 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
80 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
81 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
82 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
83 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
84 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
85 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
86 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
87 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
88 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
89 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
90 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
91 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
92 B6233044 นายธนากร ทองขาว SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
93 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
94 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 3 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
95 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
96 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
97 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
98 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
99 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
100 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
101 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
102 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
103 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
104 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
105 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
106 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
107 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
108 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
109 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
110 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
111 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
112 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
113 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
114 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
115 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
116 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
117 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
118 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
119 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
120 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
121 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
122 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
123 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
124 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
125 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
126 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
127 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
128 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
129 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 4 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
130 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
131 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
132 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
133 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
134 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
135 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
136 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
137 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
138 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
139 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
140 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
141 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
142 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
143 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
144 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
145 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
146 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
147 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
148 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
149 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
150 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
151 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
152 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
153 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
154 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
155 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
156 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
157 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
158 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
159 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
160 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
161 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
162 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
163 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
164 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
165 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
166 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
167 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
168 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
169 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
170 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
171 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
172 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
173 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
174 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
175 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
176 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
177 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
178 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 6 W 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
179 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
180 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
181 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
182 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
183 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
184 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
185 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
186 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
187 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
188 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 6 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
189 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
190 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
191 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
192 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
193 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
194 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
195 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
196 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
197 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
198 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
199 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
200 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
201 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
202 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
203 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
204 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
205 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
206 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 7 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
207 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
208 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
209 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
210 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
211 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
212 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
213 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
214 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
215 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
216 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
217 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 40 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
218 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
219 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
220 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
221 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
222 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 7 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
223 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ Mechanical Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
224 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
225 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
226 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
227 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
228 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 7 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
229 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 7 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
230 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร Transportation And Logistics Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
231 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
232 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
233 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
234 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
235 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
236 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
237 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
238 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
239 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
240 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
241 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
242 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
243 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
244 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
245 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
246 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
247 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
248 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
249 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
250 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
251 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
252 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
253 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
254 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
255 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
256 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
257 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
258 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
259 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
260 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 8 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
261 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
262 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
263 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
264 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
265 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
266 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
267 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
268 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
269 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร Transportation And Logistics Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
270 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 9 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
271 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ Transportation And Logistics Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
272 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
273 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
274 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
275 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
276 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
277 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
278 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
279 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
280 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
281 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
282 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
283 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
284 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
285 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
286 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
287 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
288 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
289 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
290 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
291 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
292 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
293 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
294 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท PE 9 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
295 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
296 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
297 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 9 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
298 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
299 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
300 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
301 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
302 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
303 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
304 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
305 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
306 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
307 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
308 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
309 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
310 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
311 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
312 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
313 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
314 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
315 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
316 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
317 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
318 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
319 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
320 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
321 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
322 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
323 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
324 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
325 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
326 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
327 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
328 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
329 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 10 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
330 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
331 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
332 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 10 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
333 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 11 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
334 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
335 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
336 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
337 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
338 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
339 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
340 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
341 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
342 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
343 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
344 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
345 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
346 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
347 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
348 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
349 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
350 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
351 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
352 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
353 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
354 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
355 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
356 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
357 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 11 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
358 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
359 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 11 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
360 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
361 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
362 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
363 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
364 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
365 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
366 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
367 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล Automotive Engineering 11 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
368 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
369 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 12 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
370 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
371 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
372 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
373 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 12 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
374 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
375 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
376 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 12 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
377 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
378 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
379 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
380 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
381 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
382 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
383 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
384 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
385 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
386 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 12 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
387 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
388 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
389 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
390 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 12 10 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
391 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา Automotive Engineering 12 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
392 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
393 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
394 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 12 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
395 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
396 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
397 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 13 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
398 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 13 W 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
399 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
400 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 13 40 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
401 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 13 W 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
402 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 13 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
403 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
404 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
405 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 13 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
406 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 13 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
407 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 13 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
408 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 13 10 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS