ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 60 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
3 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
4 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
5 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
6 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล Automotive Engineering 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
7 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
8 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
9 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
10 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
11 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 W 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
12 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
13 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
14 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
15 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
17 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
18 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
19 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
20 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
21 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
22 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
23 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
24 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
25 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
26 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
27 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
28 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
29 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
30 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
31 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
32 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
33 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
34 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
35 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
36 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
37 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
38 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
39 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
40 B6234607 Ms.LINA CHHUN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
41 B6234614 MissMAO CHEN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
42 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
43 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
44 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
45 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
46 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
47 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
48 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
49 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
50 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
51 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
52 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
53 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
54 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
55 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
56 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
57 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
58 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
59 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
60 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
61 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
62 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
63 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
64 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
65 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
66 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
67 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
68 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
69 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
70 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
71 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
72 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
73 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
74 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
75 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
76 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
77 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
78 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
79 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
80 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
81 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
82 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
83 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
84 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
85 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
86 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
87 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
88 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
89 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
90 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
91 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
92 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
93 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
94 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
95 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
96 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
97 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
98 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
99 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
100 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
101 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
102 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
103 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
104 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
105 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
106 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
107 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
108 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
109 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
110 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
111 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
112 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
113 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
114 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
115 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
116 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
117 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
118 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
119 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
120 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
121 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
122 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
123 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
124 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
125 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
126 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
127 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
128 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
129 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
130 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
131 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
132 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
133 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
134 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
135 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
136 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
137 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
138 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
139 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
140 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
141 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
142 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
143 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
144 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
145 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
146 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
147 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
148 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
149 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
150 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
151 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
152 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
153 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
154 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
155 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
156 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
157 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
158 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
159 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
160 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
161 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
162 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
163 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
164 B6130459 นายเล มินห์ ฮวง Petrochemical and Polymer Engineering 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
165 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
166 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
167 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
168 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
169 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
170 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
171 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
172 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
173 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
174 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
175 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
176 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
177 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
178 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
179 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
180 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
181 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
182 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
183 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 4 60 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
184 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
185 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
186 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู PE 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
187 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
188 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
189 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
190 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
191 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
192 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
193 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
194 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
195 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
196 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
197 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
198 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
199 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
200 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
201 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
202 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
203 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
204 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
205 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
206 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
207 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
208 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
209 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
210 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม TCE 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
211 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
212 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
213 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
214 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
215 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
216 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
217 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
218 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
219 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
220 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
221 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
222 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
223 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
224 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
225 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
226 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
227 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
228 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
229 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
230 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
231 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
232 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
233 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
234 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
235 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
236 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
237 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
238 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
239 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
240 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
241 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
242 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
243 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
244 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
245 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
246 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
247 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
248 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
249 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
250 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
251 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
252 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
253 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม INFORMATION SCIENCE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
254 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
255 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล B.N.S. 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
256 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้ B.N.S. 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
257 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
258 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
259 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
260 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
261 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
262 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
263 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
264 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
265 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
266 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
267 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
268 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
269 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
270 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
271 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
272 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
273 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
274 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
275 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
276 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
277 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
278 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
279 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
280 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
281 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
282 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
283 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
284 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
285 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
286 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
287 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
288 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
289 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
290 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
291 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
292 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
293 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
294 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
295 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
296 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
297 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
298 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
299 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล PE 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
300 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
301 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
302 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
303 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
304 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
305 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
306 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
307 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
308 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
309 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
310 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
311 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
312 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
313 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
314 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง Environmental Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
315 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
316 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
317 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
318 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
319 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
320 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
321 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
322 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
323 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
324 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
325 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
326 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
327 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
328 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง PE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
329 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
330 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
331 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
332 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
333 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
334 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
335 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
336 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
337 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
338 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
339 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
340 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
341 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
342 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
343 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
344 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
345 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
346 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
347 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
348 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
349 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
350 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
351 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
352 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
353 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
354 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
355 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
356 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
357 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
358 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
359 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
360 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
361 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
362 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
363 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
364 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
365 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี Transportation And Logistics Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
366 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
367 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
368 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา BIOLOGY 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
369 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
370 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
371 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
372 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
373 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
374 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
375 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
376 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
377 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
378 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
379 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
380 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
381 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
382 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
383 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
384 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
385 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
386 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
387 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
388 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
389 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
390 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
391 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
392 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
393 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
394 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
395 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
396 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
397 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
398 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
399 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
400 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
401 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา DOCTOR OF MEDICINE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ