ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
3 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
4 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
5 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
6 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
7 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
8 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
9 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
10 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
11 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
12 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
13 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
14 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
15 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
17 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
18 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
19 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
20 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
21 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
22 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
23 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
24 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
25 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
26 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
27 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
28 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
29 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
30 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
31 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
32 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
33 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
34 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
35 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
36 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
37 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
38 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
39 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
40 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
41 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
42 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
43 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
44 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
45 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
46 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา Geological Engineering 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
47 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
48 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์ ChemE 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
49 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
50 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง SPORTS SCIENCE 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
51 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
52 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
53 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน Mechatronics Engineering 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
54 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
55 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
56 B6112363 นางสาวนารีรัตน์ มีทรัพย์ PE 2 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
57 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 2 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
58 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
59 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
60 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
61 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
62 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
63 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
64 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
65 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
66 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
67 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
68 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
69 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
70 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
71 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
72 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
73 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
74 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
75 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
76 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
77 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
78 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
79 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
80 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
81 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
82 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
83 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
84 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
85 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
86 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
87 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
88 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
89 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
90 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
91 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
92 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
93 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
94 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
95 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
96 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
97 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
98 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
99 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
100 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
101 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
102 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
103 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
104 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
105 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
106 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
107 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์ TCE 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
108 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
109 B6073886 นางสาวพิชญา มีสกุล INFORMATION SCIENCE 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
110 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 4 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
111 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 4 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
112 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
113 B6110703 นางสาวบุญยานุช พลวงค์ Environmental Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
114 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 4 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
115 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
116 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
117 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
118 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
119 B6115005 นายวิษณุ สมาน PE 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
120 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
121 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
122 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
123 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
124 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
125 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
126 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
127 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
128 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
129 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
130 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
131 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
132 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
133 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
134 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
135 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
136 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
137 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
138 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
139 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
140 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
141 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
142 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
143 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
144 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
145 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
146 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
147 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง Metallurgical Engineering 4 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
148 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
149 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
150 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 5 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
151 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
152 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
153 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
154 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
155 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
156 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
157 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
158 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
159 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
160 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
161 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี INFORMATION SCIENCE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
162 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
163 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
164 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
165 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
166 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
167 B6107611 นายคิริน ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
168 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
169 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
170 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
171 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
172 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
173 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
174 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
175 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
176 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
177 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
178 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
179 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
180 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
181 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
182 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
183 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 5 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
184 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน Transportation And Logistics Engineering 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
185 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
186 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ Automotive Engineering 5 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
187 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร Transportation And Logistics Engineering 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
188 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส Transportation And Logistics Engineering 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
189 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ Electronic Engineering 5 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
190 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
191 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
192 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
193 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
194 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง Electronic Engineering 6 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
195 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
196 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
197 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
198 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
199 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
200 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
201 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
202 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
203 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
204 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
205 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
206 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
207 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
208 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
209 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
210 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
211 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
212 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
213 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
214 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
215 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
216 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
217 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
218 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
219 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 6 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
220 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 6 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
221 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
222 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
223 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
224 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
225 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
226 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
227 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
228 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 6 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
229 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
230 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
231 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
232 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
233 B6135478 นางสาวลำพูน อินทวิเดธ Petrochemical and Polymer Engineering 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
234 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ CERAMIC ENGINEERING 6 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
235 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
236 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
237 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
238 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
239 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
240 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
241 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
242 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
243 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
244 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
245 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
246 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
247 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
248 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
249 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
250 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
251 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
252 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
253 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
254 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
255 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
256 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
257 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
258 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
259 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
260 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
261 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
262 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
263 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
264 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
265 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
266 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
267 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
268 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
269 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
270 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
271 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
272 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
273 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
274 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
275 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
276 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
277 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
278 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
279 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
280 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 8 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
281 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 8 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
282 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
283 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
284 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
285 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
286 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
287 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
288 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
289 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
290 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
291 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
292 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
293 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
294 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
295 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
296 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
297 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
298 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
299 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
300 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
301 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
302 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
303 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
304 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
305 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
306 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
307 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
308 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
309 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
310 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
311 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
312 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
313 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
314 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
315 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
316 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
317 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
318 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
319 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 8 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
320 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 8 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
321 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 8 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
322 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
323 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
324 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
325 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
326 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
327 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์ Transportation And Logistics Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
328 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
329 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
330 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
331 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
332 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
333 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
334 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
335 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
336 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
337 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
338 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 9 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
339 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
340 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
341 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
342 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
343 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
344 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
345 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
346 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
347 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
348 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
349 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 9 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
350 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
351 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
352 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
353 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
354 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
355 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
356 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
357 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
358 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
359 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
360 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
361 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
362 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
363 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 9 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
364 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 9 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
365 B6236472 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร N/A 9 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
366 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
367 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน Transportation And Logistics Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
368 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
369 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
370 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
371 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
372 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
373 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
374 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
375 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
376 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
377 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
378 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
379 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
380 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
381 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
382 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
383 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
384 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
385 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
386 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
387 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
388 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
389 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
390 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
391 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
392 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
393 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
394 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
395 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
396 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
397 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล CERAMIC ENGINEERING 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
398 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
399 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
400 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
401 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
402 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี PE 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
403 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
404 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
405 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
406 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES