ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
3 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
4 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
5 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
6 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
7 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
8 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
9 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
10 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
11 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
12 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
13 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
14 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
15 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
17 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
18 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
19 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
20 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
21 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
22 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
23 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
24 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
25 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
26 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
27 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
28 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
29 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
30 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
31 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
32 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
33 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
34 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
35 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
36 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
37 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
38 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
39 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
40 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
41 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
42 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
43 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
44 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
45 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
46 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
47 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
48 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
49 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
50 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
51 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
52 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
53 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
54 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
55 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
56 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
57 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
58 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
59 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
60 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
61 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
62 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
63 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง ChemE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
64 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
65 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
66 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
67 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
68 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
69 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
70 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
71 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
72 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
73 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
74 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
75 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
76 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
77 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 2 W 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
78 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
79 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
80 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
81 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
82 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
83 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
84 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
85 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
86 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
87 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 2 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
88 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
89 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
90 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
91 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
92 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
93 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
94 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
95 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
96 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
97 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
98 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
99 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา Electronic Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
100 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
101 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
102 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
103 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 3 W 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
104 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
105 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
106 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา Geological Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
107 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
108 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
109 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
110 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
111 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
112 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
113 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
114 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
115 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
116 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท PE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
117 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
118 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
119 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก CERAMIC ENGINEERING 3 W 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
120 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์ CERAMIC ENGINEERING 3 60 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
121 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
122 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
123 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
124 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
125 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
126 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
127 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
128 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
129 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
130 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
131 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
132 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
133 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
134 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
135 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
136 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
137 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
138 B6217525 นายธนภูมิ โสโพ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
139 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
140 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
141 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
142 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
143 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
144 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
145 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
146 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
147 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
148 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
149 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
150 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
151 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
152 B6235543 นางสาวภิญญดา ขวัญเพ็ง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
153 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
154 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
155 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
156 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
157 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
158 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
159 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
160 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
161 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
162 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
163 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
164 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
165 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
166 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
167 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
168 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
169 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
170 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
171 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
172 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
173 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
174 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
175 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
176 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
177 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
178 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
179 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
180 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
181 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
182 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
183 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
184 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
185 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
186 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
187 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
188 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
189 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
190 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
191 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
192 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
193 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
194 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
195 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
196 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
197 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
198 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
199 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
200 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
201 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
202 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
203 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
204 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
205 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
206 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
207 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
208 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
209 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
210 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
211 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
212 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
213 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
214 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
215 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
216 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
217 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
218 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
219 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
220 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
221 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
222 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
223 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
224 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
225 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
226 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
227 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
228 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
229 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
230 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
231 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
232 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
233 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
234 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
235 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
236 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
237 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
238 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ Environmental Engineering 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
239 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
240 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
241 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
242 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
243 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
244 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
245 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
246 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
247 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
248 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
249 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
250 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
251 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
252 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
253 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
254 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
255 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
256 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
257 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
258 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
259 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
260 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
261 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
262 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
263 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
264 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
265 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
266 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
267 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
268 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
269 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
270 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
271 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
272 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
273 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
274 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
275 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
276 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
277 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
278 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
279 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
280 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
281 B6233044 นายธนากร ทองขาว SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
282 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
283 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
284 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 8 W 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
285 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์ SPORTS SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
286 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
287 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
288 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
289 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
290 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
291 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
292 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
293 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
294 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
295 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
296 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
297 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
298 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
299 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
300 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
301 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
302 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
303 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
304 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
305 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
306 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
307 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
308 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
309 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
310 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
311 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
312 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
313 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
314 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
315 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
316 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
317 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
318 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
319 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
320 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
321 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
322 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
323 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
324 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
325 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
326 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 9 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
327 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
328 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
329 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
330 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
331 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
332 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
333 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
334 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
335 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
336 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 9 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
337 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
338 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
339 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
340 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
341 B6217006 นายชนดล แปยอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
342 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
343 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
344 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
345 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
346 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 9 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
347 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
348 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
349 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
350 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
351 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
352 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
353 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
354 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
355 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
356 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 9 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
357 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
358 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
359 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
360 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
361 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
362 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
363 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง SPORTS SCIENCE 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
364 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
365 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
366 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
367 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
368 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
369 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
370 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
371 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
372 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
373 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
374 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
375 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
376 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
377 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
378 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
379 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์ Transportation And Logistics Engineering 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
380 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
381 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
382 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
383 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
384 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
385 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
386 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล CERAMIC ENGINEERING 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
387 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก CERAMIC ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
388 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
389 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
390 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
391 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
392 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
393 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
394 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
395 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
396 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
397 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
398 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 10 60 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
399 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
400 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 10 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
401 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
402 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
403 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก ChemE 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
404 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
405 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
406 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
407 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES