ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
3 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
4 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
5 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
6 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
7 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
8 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
9 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
10 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
11 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
12 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
13 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
14 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
15 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
17 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
18 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
19 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
20 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
21 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
22 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
23 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
24 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
25 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
26 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
27 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
28 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
29 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
30 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
31 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
32 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
33 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
34 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
35 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
36 B6228521 นายภควัต นาคคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
37 B6228538 นางสาววริศรา โกลา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
38 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
39 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
40 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
41 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
42 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
43 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
44 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
45 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
46 B6228675 นางสาววนิดา สาละ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
47 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
48 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
49 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
50 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
51 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
52 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
53 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
54 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
55 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
56 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
57 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
58 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
59 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
60 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
61 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
62 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
63 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
64 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
65 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
66 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
67 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
68 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง Chemistry 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
69 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์ MANAGEMENT 1 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
70 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
71 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
72 B6228446 นางสาวบุษบา เกิดศิริ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
73 B6228453 นายณภัทร รจิตบูรณะกุล DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
74 B6228460 นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
75 B6228590 นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
76 B6228651 นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
77 B6228682 นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
78 B6228699 นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
79 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
80 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
81 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
82 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
83 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
84 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
85 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
86 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
87 B6228842 นางสาวสุทธิดา จะโรรัมย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
88 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
89 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
90 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
91 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
92 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
93 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
94 B6233150 นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
95 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
96 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
97 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
98 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
99 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
100 B6234959 นางสาวอชิรญา เหมือนวาจา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
101 B6234973 นายกชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
102 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
103 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
104 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
105 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
106 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
107 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
108 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 2 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
109 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
110 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
111 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
112 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
113 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
114 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
115 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
116 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
117 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
118 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
119 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
120 B6314194 นางสาวจิรวรรณ ประเสริฐพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
121 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
122 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
123 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
124 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
125 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
126 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
127 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
128 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
129 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
130 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
131 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
132 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
133 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 3 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
134 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์ TCE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
135 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ TCE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
136 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
137 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
138 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร TCE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
139 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
140 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
141 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
142 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
143 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
144 B6135492 นายศรัน จารุวดีรัตนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
145 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
146 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
147 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
148 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
149 B6234263 นายภัทรพล เมืองดี Civil Engineering 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
150 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
151 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
152 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
153 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
154 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
155 B6333782 นางสาวเสาร์วดี เป้าน้อย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
156 B6333805 นางสาววนิดา จึงรุ่งชัยวัฒนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
157 B6333812 นางสาวนันท์สินี กมลเศวตวงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
158 B6333829 นายปรินทร นิลพานิช DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
159 B6333843 นายสุพัฒ สังวรวงษ์พนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
160 B6335120 นางสาวอรัชพร จันทร์กระจ่าง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 3 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
161 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
162 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
163 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
164 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
165 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
166 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
167 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
168 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
169 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
170 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
171 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
172 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
173 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
174 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
175 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
176 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
177 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
178 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
179 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
180 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
181 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
182 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
183 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
184 B6206437 นายวิษณุ เกตุจังหรีด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 60 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
185 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
186 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
187 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
188 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
189 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
190 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
191 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
192 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
193 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
194 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
195 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
196 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
197 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
198 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
199 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
200 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
201 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 5 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
202 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
203 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
204 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
205 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
206 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
207 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
208 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
209 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
210 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
211 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
212 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
213 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง INFORMATION SCIENCE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
214 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
215 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น INFORMATION SCIENCE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
216 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
217 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
218 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
219 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
220 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
221 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
222 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
223 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
224 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
225 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
226 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
227 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
228 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
229 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
230 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
231 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
232 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
233 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
234 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
235 B6227852 นายสิรวิชญ์ กิจเพิ่มเกียรติ INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
236 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด INFORMATION SCIENCE 6 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
237 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
238 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
239 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
240 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
241 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์ INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
242 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
243 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
244 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
245 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
246 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
247 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
248 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
249 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 6 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
250 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE 6 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
251 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
252 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
253 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
254 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
255 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
256 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ INFORMATION SCIENCE 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
257 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
258 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
259 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
260 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
261 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
262 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
263 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
264 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
265 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
266 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
267 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
268 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
269 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
270 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
271 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
272 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
273 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
274 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
275 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
276 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
277 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
278 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
279 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
280 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
281 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
282 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
283 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
284 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
285 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
286 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
287 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
288 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
289 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
290 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
291 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
292 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 7 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
293 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
294 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
295 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
296 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
297 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
298 B6231705 นายธีรพล โชติไสว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
299 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
300 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
301 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
302 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
303 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี INFORMATION SCIENCE 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
304 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
305 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
306 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
307 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
308 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
309 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
310 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
311 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
312 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
313 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
314 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
315 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
316 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
317 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
318 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
319 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
320 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
321 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
322 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
323 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
324 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
325 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
326 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
327 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
328 B6210960 นางสาวชนัญณิชา อรุณเรือง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
329 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
330 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 8 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
331 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
332 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
333 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์ INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
334 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
335 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
336 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
337 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
338 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
339 B6231729 นายธน บุญสร้าง INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
340 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
341 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก INFORMATION SCIENCE 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
342 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
343 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
344 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
345 B6301323 นายสิรภพ พุทธรักษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
346 B6325268 นางสาวชนิศรา ยังขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 8 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
347 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
348 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
349 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
350 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
351 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
352 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
353 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
354 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
355 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
356 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
357 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
358 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
359 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
360 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
361 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
362 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
363 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
364 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
365 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
366 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
367 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
368 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น Environmental Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
369 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
370 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
371 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
372 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
373 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
374 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
375 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
376 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
377 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
378 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
379 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
380 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
381 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
382 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
383 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
384 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
385 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
386 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
387 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
388 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
389 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
390 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
391 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
392 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
393 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 11 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
394 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
395 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
396 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
397 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 11 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
398 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 11 10 3 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
399 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 12 W 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
400 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 12 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
401 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 12 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
402 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 12 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
403 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 12 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
404 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 12 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
405 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 12 10 0 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
406 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 12 10 1 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES