ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
2 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
3 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
4 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
5 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
6 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
7 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
8 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
9 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
10 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
11 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
12 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
13 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
14 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
15 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
16 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
17 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
18 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
19 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
20 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
21 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
22 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
23 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
24 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
25 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
26 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
27 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
28 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
29 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
30 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
31 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
32 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
33 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
34 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
35 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
36 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
37 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
38 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
39 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
40 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
41 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
42 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
43 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
44 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
45 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
46 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
47 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง Environmental Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
48 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
49 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
50 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
51 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
52 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
53 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
54 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
55 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
56 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
57 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
58 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
59 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
60 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
61 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
62 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
63 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
64 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
65 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
66 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
67 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
68 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
69 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
70 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
71 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
72 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
73 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
74 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
75 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
76 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
77 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
78 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
79 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
80 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
81 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
82 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
83 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
84 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
85 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
86 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
87 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา Mechatronics Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
88 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
89 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
90 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง Electronic Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
91 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี Mechatronics Engineering 3 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
92 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
93 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
94 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
95 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
96 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
97 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
98 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
99 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
100 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
101 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
102 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
103 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
104 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
105 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
106 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
107 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
108 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
109 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
110 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
111 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
112 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
113 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
114 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
115 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
116 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
117 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
118 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
119 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
120 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
121 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
122 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
123 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
124 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
125 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
126 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
127 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
128 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
129 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
130 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
131 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
132 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
133 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู PE 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
134 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
135 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
136 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
137 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
138 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
139 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
140 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
141 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
142 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
143 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
144 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
145 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
146 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
147 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ PE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
148 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
149 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
150 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
151 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
152 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
153 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
154 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
155 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง Mechatronics Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
156 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 4 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
157 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
158 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
159 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
160 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
161 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน Agricultural and Food Engineering 4 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
162 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
163 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
164 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
165 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย Transportation And Logistics Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
166 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
167 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
168 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
169 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
170 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
171 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
172 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
173 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
174 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
175 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
176 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
177 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
178 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 4 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
179 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
180 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว TCE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
181 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
182 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
183 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
184 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
185 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
186 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
187 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
188 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
189 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
190 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
191 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
192 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
193 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
194 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
195 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
196 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
197 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
198 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
199 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
200 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
201 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
202 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
203 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
204 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
205 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
206 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
207 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
208 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
209 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
210 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
211 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
212 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
213 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
214 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก PE 5 60 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
215 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
216 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
217 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
218 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
219 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
220 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
221 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
222 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 5 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
223 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา PRECISION ENGINEERING 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
224 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
225 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
226 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
227 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
228 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
229 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
230 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
231 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
232 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
233 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
234 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
235 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
236 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
237 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
238 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
239 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
240 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
241 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
242 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
243 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
244 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
245 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
246 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
247 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
248 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
249 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
250 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
251 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
252 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 6 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
253 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
254 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
255 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 6 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
256 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
257 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
258 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
259 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
260 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
261 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
262 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
263 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
264 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
265 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา Mechatronics Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
266 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
267 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
268 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
269 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
270 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี SPORTS SCIENCE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
271 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
272 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
273 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PE 7 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
274 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
275 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
276 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
277 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
278 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์ B.N.S. 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
279 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PE 7 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
280 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
281 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
282 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
283 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ PE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
284 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
285 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
286 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
287 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
288 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
289 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
290 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
291 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
292 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
293 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
294 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
295 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
296 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
297 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น Environmental Engineering 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
298 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
299 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
300 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
301 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
302 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี PE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
303 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
304 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
305 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
306 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
307 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า Environmental Engineering 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
308 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
309 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
310 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
311 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
312 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
313 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล Transportation And Logistics Engineering 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
314 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล Mechatronics Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
315 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
316 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
317 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
318 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
319 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
320 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
321 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
322 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
323 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
324 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 8 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
325 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
326 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
327 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง Electronic Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
328 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ Mechatronics Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
329 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 8 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
330 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
331 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
332 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
333 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี Mechatronics Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
334 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
335 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
336 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
337 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
338 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
339 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
340 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
341 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
342 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
343 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
344 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
345 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
346 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
347 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
348 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
349 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
350 B6234607 Ms.LINA CHHUN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
351 B6234614 Ms.MAO CHEN Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
352 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
353 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
354 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
355 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 8 W 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
356 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
357 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย DOCTOR OF MEDICINE 8 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
358 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
359 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
360 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
361 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
362 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
363 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
364 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
365 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี PE 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
366 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
367 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
368 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
369 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
370 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
371 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
372 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
373 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
374 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
375 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
376 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
377 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
378 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร PRECISION ENGINEERING 9 60 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
379 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
380 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
381 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
382 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
383 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
384 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
385 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
386 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
387 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
388 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
389 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
390 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
391 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
392 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
393 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
394 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
395 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
396 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
397 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
398 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
399 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
400 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
401 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 9 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
402 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
403 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล Automotive Engineering 10 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
404 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 10 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
405 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 10 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
406 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 10 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES