ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
2 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
3 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
4 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
5 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
6 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
7 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
8 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
9 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
10 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
11 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
12 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
13 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
14 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
15 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
16 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
17 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
18 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
19 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
20 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
21 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
22 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
23 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
24 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
25 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
26 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
27 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
28 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
29 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
30 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
31 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
32 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
33 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
34 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
35 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
36 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
37 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
38 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
39 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
40 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
41 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
42 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
43 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
44 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
45 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
46 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
47 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
48 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
49 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
50 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
51 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
52 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
53 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
54 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
55 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
56 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
57 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
58 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
59 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
60 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
61 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
62 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
63 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
64 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
65 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
66 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
67 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
68 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
69 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
70 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
71 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
72 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
73 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
74 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
75 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
76 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
77 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
78 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
79 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
80 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
81 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
82 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
83 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
84 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
85 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
86 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
87 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
88 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
89 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
90 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
91 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
92 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
93 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
94 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
95 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
96 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
97 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
98 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
99 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
100 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
101 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
102 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
103 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
104 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 60 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
105 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
106 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
107 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
108 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
109 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
110 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
111 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
112 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
113 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
114 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
115 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
116 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
117 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
118 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
119 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
120 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
121 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
122 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
123 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
124 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
125 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
126 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
127 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
128 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต PRECISION ENGINEERING 2 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
129 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
130 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
131 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
132 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
133 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
134 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
135 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
136 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
137 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
138 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
139 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
140 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
141 B6219765 นายพงศธร แสงลี PE 3 60 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
142 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
143 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
144 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
145 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
146 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
147 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
148 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
149 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
150 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
151 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
152 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
153 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
154 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
155 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
156 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
157 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
158 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
159 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
160 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
161 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
162 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
163 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
164 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
165 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
166 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
167 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
168 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
169 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
170 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
171 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
172 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
173 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
174 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
175 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
176 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
177 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
178 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
179 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
180 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
181 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
182 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
183 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
184 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
185 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
186 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
187 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ Geoinformatics 3 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
188 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
189 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
190 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
191 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
192 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
193 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
194 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
195 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
196 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
197 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
198 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
199 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
200 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
201 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
202 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
203 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
204 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
205 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
206 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
207 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
208 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
209 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง Environmental Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
210 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 4 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
211 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
212 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
213 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
214 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
215 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
216 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว Environmental Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
217 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
218 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
219 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
220 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
221 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
222 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 4 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
223 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
224 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
225 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
226 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
227 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
228 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ Environmental Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
229 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
230 B6226671 นายธนกร โพยนอก CERAMIC ENGINEERING 4 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
231 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
232 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
233 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
234 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
235 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ BIOLOGY 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
236 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
237 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
238 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
239 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
240 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 4 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
241 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
242 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 4 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
243 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล TCE 4 W 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
244 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
245 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
246 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล Mechanical Engineering 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
247 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร N/A 4 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
248 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน Petrochemical and Polymer Engineering 4 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
249 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 4 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
250 B6200909 นายนัฐพล คงรอด Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
251 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
252 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
253 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
254 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
255 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
256 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร Agricultural and Food Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
257 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
258 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
259 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
260 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
261 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
262 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
263 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
264 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
265 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
266 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
267 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
268 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
269 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
270 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
271 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
272 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
273 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
274 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
275 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
276 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
277 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
278 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
279 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
280 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
281 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
282 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
283 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
284 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
285 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
286 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
287 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
288 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
289 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 5 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
290 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
291 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม PRECISION ENGINEERING 5 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
292 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
293 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
294 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 6 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
295 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
296 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
297 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
298 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
299 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
300 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
301 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
302 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
303 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
304 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
305 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
306 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
307 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
308 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
309 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
310 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
311 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
312 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
313 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
314 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
315 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
316 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม PE 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
317 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
318 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
319 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
320 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
321 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
322 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
323 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
324 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
325 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
326 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
327 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
328 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
329 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
330 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
331 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
332 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
333 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
334 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ Environmental Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
335 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
336 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
337 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 6 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
338 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ PRECISION ENGINEERING 6 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
339 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน PE 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
340 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
341 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
342 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
343 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
344 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
345 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
346 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
347 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
348 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
349 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
350 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 7 60 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
351 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
352 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ FOOD TECHNOLOGY 7 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
353 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย FOOD TECHNOLOGY 7 60 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
354 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
355 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
356 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
357 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
358 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
359 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
360 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
361 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
362 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
363 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
364 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
365 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
366 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
367 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
368 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
369 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
370 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
371 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
372 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
373 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
374 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
375 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
376 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
377 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
378 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
379 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
380 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
381 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
382 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
383 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
384 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
385 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
386 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
387 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
388 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 7 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
389 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
390 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 7 10 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
391 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
392 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
393 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
394 B6231415 นายธนพร แขมเกษม FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
395 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
396 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
397 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 7 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
398 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น PE 7 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
399 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา Mechatronics Engineering 8 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
400 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 8 10 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
401 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์ Mechatronics Engineering 8 40 1 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
402 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
403 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
404 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
405 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 8 60 3 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
406 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 8 10 0 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES