ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
2 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
3 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
4 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
5 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
6 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
7 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
8 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
9 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
10 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
11 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
12 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
13 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน CE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
14 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี Environmental Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
15 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
16 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่ N/A 1 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
17 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
18 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง Environmental Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
19 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง CE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
20 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ MANAGEMENT 1 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
21 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
22 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง EE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
23 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ EE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
24 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
25 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล IE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
26 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง N/A 1 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
27 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ Electronic Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
28 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
29 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล ChemE 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
30 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
31 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน Agricultural and Food Engineering 1 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
32 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล PE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
33 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์ CE 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
34 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
35 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
36 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 3 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
37 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
38 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
39 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
40 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง IE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
41 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี Environmental Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
42 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก ChemE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
43 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
44 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
45 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
46 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา Automotive Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
47 B6308254 นายธีรเดช นามรม Metallurgical Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
48 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา Environmental Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
49 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
50 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
51 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
52 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา ChemE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
53 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย Agricultural and Food Engineering 3 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
54 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 3 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
55 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ TCE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
56 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง ChemE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
57 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ Metallurgical Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
58 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
59 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน IE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
60 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
61 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม Geological Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
62 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก IE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
63 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง Mechatronics Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
64 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์ Environmental Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
65 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม N/A 3 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
66 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
67 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย Environmental Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
68 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่ Metallurgical Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
69 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ Environmental Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
70 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร ME 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
71 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา TCE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
72 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์ TCE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
73 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร Geological Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
74 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
75 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย CE 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
76 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
77 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์ PRECISION ENGINEERING 3 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
78 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 4 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
79 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
80 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
81 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ Electronic Engineering 4 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
82 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
83 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
84 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
85 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก PE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
86 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
87 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก N/A 4 60 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
88 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
89 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี N/A 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
90 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
91 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่ N/A 4 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
92 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี Automotive Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
93 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ CE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
94 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน N/A 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
95 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ Environmental Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
96 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง ChemE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
97 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
98 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
99 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
100 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน TCE 4 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
101 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก CERAMIC ENGINEERING 4 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
102 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง Environmental Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
103 B6311629 นายชัยมงคล จรกร EE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
104 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์ IE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
105 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
106 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
107 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
108 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
109 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม Mechatronics Engineering 4 W 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
110 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว Environmental Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
111 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข ME 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
112 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
113 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี CE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
114 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา Automotive Engineering 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
115 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
116 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม ChemE 4 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
117 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 5 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
118 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 5 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
119 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 5 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
120 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
121 B6304676 นายคณิศร หอมขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
122 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
123 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม CE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
124 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
125 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
126 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
127 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์ PE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
128 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร Environmental Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
129 B6317614 นายอานนท์ ประธาน Metallurgical Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
130 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์ ChemE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
131 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์ CERAMIC ENGINEERING 5 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
132 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู N/A 5 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
133 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน Environmental Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
134 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี N/A 5 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
135 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย N/A 5 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
136 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
137 B6321413 นายธนพล ทองเพชร ME 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
138 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
139 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
140 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง N/A 5 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
141 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ TCE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
142 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
143 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
144 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
145 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
146 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 5 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
147 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา TCE 5 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
148 B6327231 นายทักษิณ สามารถ TCE 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
149 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร N/A 5 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
150 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์ Metallurgical Engineering 5 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
151 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง IE 6 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
152 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 6 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
153 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน Geological Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
154 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
155 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
156 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์ Metallurgical Engineering 6 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
157 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
158 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
159 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
160 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ Environmental Engineering 6 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
161 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
162 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ Metallurgical Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
163 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
164 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์ IE 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
165 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร CE 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
166 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
167 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
168 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์ Geological Engineering 6 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
169 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก Transportation And Logistics Engineering 6 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
170 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง CERAMIC ENGINEERING 7 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
171 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง PE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
172 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี Environmental Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
173 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
174 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
175 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
176 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
177 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต ChemE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
178 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 7 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
179 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
180 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า CE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
181 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 7 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
182 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
183 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
184 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
185 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ TCE 7 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
186 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
187 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด Geological Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
188 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ Geological Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
189 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง IE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
190 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม Environmental Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
191 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา ME 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
192 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง Electronic Engineering 7 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
193 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ CERAMIC ENGINEERING 7 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
194 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย Mechatronics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
195 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
196 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
197 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว ChemE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
198 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
199 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
200 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
201 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง ME 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
202 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ IE 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
203 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร Metallurgical Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
204 B6334499 นายรัชพล ประชายกา Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
205 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
206 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง CERAMIC ENGINEERING 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
207 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล N/A 8 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
208 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง IE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
209 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง CE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
210 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
211 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
212 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
213 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
214 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน N/A 8 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
215 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 8 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
216 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์ N/A 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
217 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
218 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ PE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
219 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก Metallurgical Engineering 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
220 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
221 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา IE 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
222 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี ME 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
223 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน CE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
224 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ ChemE 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
225 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว EE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
226 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
227 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม Geological Engineering 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
228 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา Environmental Engineering 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
229 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี PE 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
230 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน TCE 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
231 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต CERAMIC ENGINEERING 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
232 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม CERAMIC ENGINEERING 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
233 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม Environmental Engineering 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
234 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง EE 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
235 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร Metallurgical Engineering 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
236 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์ TCE 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
237 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม N/A 8 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
238 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก N/A 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
239 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย ChemE 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
240 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล N/A 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
241 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่ PE 8 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
242 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี Geological Engineering 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
243 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น N/A 8 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
244 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์ N/A 8 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
245 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร Metallurgical Engineering 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
246 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
247 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง PRECISION ENGINEERING 8 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
248 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 9 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
249 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 9 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
250 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง N/A 9 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
251 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม N/A 9 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
252 B6305420 นายเมธี สุขระแหง AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
253 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์ CE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
254 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์ CE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
255 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์ N/A 9 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
256 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง CE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
257 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน TCE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
258 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก EE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
259 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์ Mechatronics Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
260 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
261 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
262 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน Automotive Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
263 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์ ChemE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
264 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
265 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์ ME 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
266 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง ChemE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
267 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
268 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา CE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
269 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
270 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี Metallurgical Engineering 9 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
271 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
272 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง N/A 9 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
273 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์ Metallurgical Engineering 9 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
274 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม ChemE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
275 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง N/A 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
276 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง EE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
277 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
278 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล Transportation And Logistics Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
279 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ Agricultural and Food Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
280 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม TCE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
281 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
282 B6334185 นายตะวัน กำจอน Metallurgical Engineering 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
283 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน PE 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
284 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี CERAMIC ENGINEERING 9 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
285 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ ME 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
286 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์ EE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
287 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
288 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 12 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
289 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก IE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
290 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์ TCE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
291 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ CE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
292 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
293 B6305918 นายธีระพล วรรทวี Agricultural and Food Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
294 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ EE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
295 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว IE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
296 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
297 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ IE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
298 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน Transportation And Logistics Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
299 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย N/A 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
300 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
301 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน Automotive Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
302 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี IE 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
303 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์ Automotive Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
304 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ ME 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
305 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
306 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี Agricultural and Food Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
307 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
308 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี EE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
309 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
310 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา Electronic Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
311 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร Environmental Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
312 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี IE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
313 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย EE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
314 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม Metallurgical Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
315 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 12 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
316 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
317 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ EE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
318 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร Agricultural and Food Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
319 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร CE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
320 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว Geological Engineering 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
321 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย CE 12 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
322 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์ Electronic Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
323 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์ Electronic Engineering 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
324 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ N/A 12 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
325 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์ ME 12 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
326 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์ Environmental Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
327 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล N/A 13 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
328 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส IE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
329 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
330 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
331 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล N/A 13 60 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
332 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์ CE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
333 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา Transportation And Logistics Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
334 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
335 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา ME 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
336 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว EE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
337 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร Transportation And Logistics Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
338 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม ChemE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
339 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว Electronic Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
340 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์ EE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
341 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง IE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
342 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์ Environmental Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
343 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา PE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
344 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ MATHEMATICS 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
345 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล Metallurgical Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
346 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี PE 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
347 B6317508 นายจิรภาส น่าชม CERAMIC ENGINEERING 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
348 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ CERAMIC ENGINEERING 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
349 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี Transportation And Logistics Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
350 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์ Metallurgical Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
351 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ TCE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
352 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์ Agricultural and Food Engineering 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
353 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
354 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์ Transportation And Logistics Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
355 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
356 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์ Electronic Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
357 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย Metallurgical Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
358 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์ Environmental Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
359 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
360 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด Environmental Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
361 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน ChemE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
362 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
363 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี Transportation And Logistics Engineering 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
364 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์ Geological Engineering 13 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
365 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา EE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
366 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ N/A 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
367 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา PE 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
368 B6328573 นายวรินทร สินวาด Agricultural and Food Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
369 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 13 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
370 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช N/A 13 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
371 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
372 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง PE 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
373 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก Agricultural and Food Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
374 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา EE 14 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
375 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย IE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
376 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา N/A 14 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
377 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี Geological Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
378 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล AERONAUTICAL ENGINEERING 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
379 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
380 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี CERAMIC ENGINEERING 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
381 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี N/A 14 60 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
382 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม IE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
383 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์ IE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
384 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์ IE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
385 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ N/A 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
386 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา Agricultural and Food Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
387 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา Automotive Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
388 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง Automotive Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
389 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ ME 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
390 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง ChemE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
391 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ PE 14 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
392 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่ Mechatronics Engineering 14 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
393 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
394 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
395 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง CERAMIC ENGINEERING 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
396 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
397 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ Geological Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
398 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ Electronic Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
399 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
400 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล N/A 14 60 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
401 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง PE 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
402 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ Geological Engineering 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
403 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
404 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้ Metallurgical Engineering 14 10 1 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
405 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ Geological Engineering 14 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
406 B6335007 นายอามีร สาและ Metallurgical Engineering 14 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
407 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ ChemE 15 10 3 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
408 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 15 10 0 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2