ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200039 นายพชร สีหเนตร SPORTS SCIENCE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
2 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล SPORTS SCIENCE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
3 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
4 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
5 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
6 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
7 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
8 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
9 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
10 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
11 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
12 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
13 B6306809 นายศุภชัย เจริญ CPE 1 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
14 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา Automotive Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
15 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
16 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
17 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
18 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
19 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
20 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
21 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
22 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
23 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
24 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
25 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
26 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
27 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
28 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
29 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม ChemE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
30 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง EE 1 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
31 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
32 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
33 B6330866 นางสาวกิตติยาภรณ์ นนทภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
34 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
35 B6330903 นางสาวธีรกานต์ ยิ่งพิพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
36 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
37 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
38 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
39 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
40 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
41 B6335588 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
42 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
43 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
44 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
45 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
46 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์ CE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
47 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
48 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
49 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
50 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
51 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
52 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
53 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ EE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
54 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
55 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ CE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
56 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
57 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์ PE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
58 B6309534 นายเจตพล สุขขุ่ย N/A 2 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
59 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี CERAMIC ENGINEERING 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
60 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์ CE 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
61 B6311629 นายชัยมงคล จรกร EE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
62 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง Electronic Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
63 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
64 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
65 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์ IE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
66 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง ChemE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
67 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
68 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
69 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
70 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์ ChemE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
71 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
72 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก IE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
73 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
74 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์ Environmental Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
75 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์ PE 2 W 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
76 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
77 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
78 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร Environmental Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
79 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
80 B6328238 นางสาวบัณฑิตา เพชรบุรมย์ N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
81 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
82 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
83 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 3 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
84 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง PE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
85 B6300470 นายเพชร ภาคะ CE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
86 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
87 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
88 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์ ChemE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
89 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
90 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์ Environmental Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
91 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
92 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
93 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง CERAMIC ENGINEERING 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
94 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
95 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา N/A 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
96 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย Agricultural and Food Engineering 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
97 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี CERAMIC ENGINEERING 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
98 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์ EE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
99 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
100 B6311537 นายสหัสวรรษ ผลเจริญ N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
101 B6317140 นายภราดร ชอบงาน N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
102 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล Metallurgical Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
103 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ Environmental Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
104 B6317492 นายธวัชชัย ทูลนะเหม N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
105 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์ ChemE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
106 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม Environmental Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
107 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล IE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
108 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
109 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม ME 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
110 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง Electronic Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
111 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
112 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
113 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ Electronic Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
114 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว Agricultural and Food Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
115 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา TCE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
116 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
117 B6328573 นายวรินทร สินวาด Agricultural and Food Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
118 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์ TCE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
119 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
120 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
121 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
122 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
123 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
124 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
125 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
126 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
127 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
128 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ N/A 4 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
129 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์ IE 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
130 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา ME 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
131 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ IE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
132 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี Transportation And Logistics Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
133 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา Environmental Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
134 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
135 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร IE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
136 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา Geological Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
137 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ TCE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
138 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา Geological Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
139 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก TCE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
140 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
141 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
142 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
143 B6318338 นายศิลา บัวภา Metallurgical Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
144 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
145 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
146 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
147 B6319106 นางสาวชลธิชา แซวรัมย์ N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
148 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
149 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี N/A 4 W 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
150 B6323134 นายปฐมภพ บุญณรงค์ N/A 4 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
151 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี Mechatronics Engineering 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
152 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา PE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
153 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
154 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา ChemE 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
155 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
156 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ Mechatronics Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
157 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
158 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 4 W 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
159 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์ PRECISION ENGINEERING 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
160 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ PRECISION ENGINEERING 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
161 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ENVIRONMENTAL HEALTH 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
162 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
163 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
164 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
165 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์ Mechatronics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
166 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
167 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
168 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี Environmental Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
169 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
170 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์ N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
171 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม EE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
172 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
173 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
174 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ Metallurgical Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
175 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง Metallurgical Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
176 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่ N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
177 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
178 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์ Environmental Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
179 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
180 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
181 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
182 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ MATHEMATICS 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
183 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
184 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
185 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก IE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
186 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
187 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
188 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
189 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
190 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ Electronic Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
191 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม Mechatronics Engineering 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
192 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย Mechatronics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
193 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา N/A 5 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
194 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
195 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี Geological Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
196 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
197 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
198 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
199 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร Metallurgical Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
200 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ Civil Engineering 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
201 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์ N/A 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
202 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
203 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี IE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
204 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
205 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
206 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์ N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
207 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง CE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
208 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
209 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
210 B6305406 นางสาวจริยาพร คำหล่อ N/A 6 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
211 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา Geological Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
212 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
213 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา IE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
214 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา Electronic Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
215 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์ CE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
216 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม Environmental Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
217 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
218 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี Metallurgical Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
219 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
220 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม Environmental Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
221 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา Environmental Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
222 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี Environmental Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
223 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น ChemE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
224 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน IE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
225 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์ CE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
226 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี Transportation And Logistics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
227 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร ChemE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
228 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
229 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์ N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
230 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง ME 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
231 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง Mechatronics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
232 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
233 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา CE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
234 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ ChemE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
235 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
236 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
237 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
238 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
239 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม Chemistry 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
240 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์ Metallurgical Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
241 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
242 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
243 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
244 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง IE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
245 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง CE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
246 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน Environmental Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
247 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ Metallurgical Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
248 B6304676 นายคณิศร หอมขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
249 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช Geological Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
250 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว Environmental Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
251 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
252 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
253 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี N/A 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
254 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
255 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
256 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา Automotive Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
257 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี ChemE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
258 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม CE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
259 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว EE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
260 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม ChemE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
261 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา EE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
262 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร Environmental Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
263 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
264 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง Environmental Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
265 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์ IE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
266 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
267 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง Mechatronics Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
268 B6317614 นายอานนท์ ประธาน Metallurgical Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
269 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์ N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
270 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย ChemE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
271 B6321413 นายธนพล ทองเพชร ME 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
272 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม N/A 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
273 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม Agricultural and Food Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
274 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ TCE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
275 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย Metallurgical Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
276 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม ME 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
277 B6327231 นายทักษิณ สามารถ TCE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
278 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร PE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
279 B6332464 นางสาวนันฐิชา นางาม N/A 7 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
280 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
281 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ Environmental Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
282 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี N/A 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
283 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
284 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
285 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล Agricultural and Food Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
286 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา Environmental Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
287 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข Agricultural and Food Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
288 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
289 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
290 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง ChemE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
291 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
292 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน ME 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
293 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
294 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
295 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ IE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
296 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร IE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
297 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
298 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง ChemE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
299 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
300 B6311681 นายณัชพล โสภากุล Geological Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
301 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ Metallurgical Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
302 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
303 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์ TCE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
304 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช CE 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
305 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
306 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง Electronic Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
307 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร Agricultural and Food Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
308 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
309 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล Mechatronics Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
310 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์ CE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
311 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
312 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย ChemE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
313 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
314 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ Geological Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
315 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี Automotive Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
316 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
317 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน PE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
318 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก CE 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
319 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน ME 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
320 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
321 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
322 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี Transportation And Logistics Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
323 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย Environmental Engineering 9 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
324 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย ME 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
325 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
326 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
327 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร Agricultural and Food Engineering 9 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
328 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
329 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน Environmental Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
330 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
331 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์ Metallurgical Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
332 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
333 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
334 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา Environmental Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
335 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 9 W 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
336 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
337 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์ Transportation And Logistics Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
338 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน Agricultural and Food Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
339 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
340 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล Geological Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
341 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
342 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
343 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด CERAMIC ENGINEERING 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
344 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร Environmental Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
345 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี PE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
346 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
347 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท Transportation And Logistics Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
348 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
349 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
350 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
351 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง CERAMIC ENGINEERING 9 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
352 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา TCE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
353 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
354 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม Geological Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
355 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง TCE 9 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
356 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย CE 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
357 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
358 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ Geological Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
359 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช ME 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
360 B6334246 นายธีรธม สายสุจริต N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
361 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์ N/A 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
362 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร Metallurgical Engineering 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
363 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
364 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
365 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช Agricultural and Food Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
366 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
367 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
368 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
369 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น Geological Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
370 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
371 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
372 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
373 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน N/A 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
374 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
375 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
376 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
377 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ PE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
378 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
379 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี Environmental Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
380 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา Automotive Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
381 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล IE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
382 B6308254 นายธีรเดช นามรม Metallurgical Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
383 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน TCE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
384 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน Electronic Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
385 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย PE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
386 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ N/A 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
387 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี PE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
388 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา TCE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
389 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
390 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน TCE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
391 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ EE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
392 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต CERAMIC ENGINEERING 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
393 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี AERONAUTICAL ENGINEERING 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
394 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
395 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย Environmental Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
396 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่ Metallurgical Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
397 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล ChemE 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
398 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม N/A 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
399 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
400 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล Transportation And Logistics Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
401 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว N/A 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
402 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก Transportation And Logistics Engineering 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
403 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
404 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด Automotive Engineering 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
405 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
406 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ Environmental Engineering 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
407 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์ Geological Engineering 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
408 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์ IE 11 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1