ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
2 B6234232 นายไชยภพ บางสอน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
3 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
4 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ PE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
5 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
6 B6303341 นางสาวทิราภรณ์ ไชยการ TCE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
7 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
8 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ N/A 1 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
9 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
10 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
11 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
12 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
13 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
14 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
15 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
16 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
17 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว Mechatronics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
18 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
19 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์ IE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
20 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
21 B6309152 นายรัตติโชติ บุญสิงห์ N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
22 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
23 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
24 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง ME 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
25 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม Electronic Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
26 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน ChemE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
27 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา IE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
28 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง Geological Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
29 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี CE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
30 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
31 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก Environmental Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
32 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา Environmental Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
33 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า Agricultural and Food Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
34 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
35 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
36 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี EE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
37 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง ME 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
38 B6324285 นายพัชรพล เชื่อมกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
39 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
40 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
41 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
42 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย CE 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
43 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
44 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
45 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
46 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
47 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
48 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
49 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
50 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
51 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
52 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
53 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
54 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย Metallurgical Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
55 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
56 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
57 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
58 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว Metallurgical Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
59 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
60 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
61 B6306144 นางสาวนาริสา นวลปักศรี N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
62 B6306342 นายนพรัตน์ ความหมั่น N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
63 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
64 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
65 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
66 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
67 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล Metallurgical Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
68 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
69 B6308643 นายพชร เสาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
70 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
71 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
72 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง Metallurgical Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
73 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
74 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
75 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
76 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
77 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
78 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี Environmental Engineering 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
79 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ Environmental Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
80 B6317881 นางสาวชลธิชา ไพเราะ N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
81 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
82 B6318093 นางสาวเมษา เนตรปัญจะ N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
83 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์ Transportation And Logistics Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
84 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
85 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง Environmental Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
86 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ Electronic Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
87 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
88 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา N/A 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
89 B6323035 นายสกายร์ สุขอุ้ม N/A 2 60 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
90 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก CE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
91 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
92 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย Mechatronics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
93 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ N/A 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
94 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
95 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
96 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
97 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
98 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
99 B6221935 นางสาวศศิประภา ทองสุข PE 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
100 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน CERAMIC ENGINEERING 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
101 B6237011 นางสาวพิมพ์รภัส เตียนไธสง Not Yet Specified 3 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
102 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
103 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา Metallurgical Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
104 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
105 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง ChemE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
106 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย CERAMIC ENGINEERING 3 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
107 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง Environmental Engineering 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
108 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
109 B6304294 นางสาวมลทิชา ผินงูเหลือม N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
110 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น IE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
111 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล N/A 3 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
112 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
113 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
114 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
115 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง N/A 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
116 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
117 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์ PE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
118 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
119 B6310363 นายณัฎฐากร ยานแก้ว N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
120 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
121 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
122 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
123 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน Environmental Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
124 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
125 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง N/A 3 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
126 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 3 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
127 B6321185 นายชินวัตร บัวชัย N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
128 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
129 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา CE 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
130 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
131 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
132 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์ N/A 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
133 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
134 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง N/A 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
135 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม EE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
136 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว ChemE 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
137 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
138 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
139 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
140 B6200039 นายพชร สีหเนตร SPORTS SCIENCE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
141 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี SPORTS SCIENCE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
142 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
143 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
144 B6219765 นายพงศธร แสงลี PE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
145 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
146 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา SPORTS SCIENCE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
147 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล SPORTS SCIENCE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
148 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
149 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ PE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
150 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ PE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
151 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
152 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
153 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ CPE 4 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
154 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
155 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
156 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
157 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์ N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
158 B6310530 นายธนเดช สุวรรณบล N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
159 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
160 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
161 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร CE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
162 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี Environmental Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
163 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์ Environmental Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
164 B6317355 นายนฤเบศ เอี่ยมอุตมะ N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
165 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
166 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด ME 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
167 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
168 B6321925 นายพันกร ทองโคตร CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
169 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว CE 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
170 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
171 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
172 B6326708 นายคมชาญ ดีไพร N/A 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
173 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม N/A 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
174 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
175 B6329891 นายพิริยะ เรืองศิริ Mechatronics Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
176 B6331511 นางสาวพลอยภาศกุล กุลกิจ Mechatronics Engineering 4 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
177 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ ME 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
178 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา Metallurgical Engineering 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
179 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา Geological Engineering 4 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
180 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
181 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
182 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้ Mechatronics Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
183 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
184 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ CE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
185 B6300258 นางสาววรินทร์ธร สุคำภา N/A 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
186 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
187 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
188 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
189 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 5 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
190 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
191 B6305918 นายธีระพล วรรทวี Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
192 B6306014 นางสาวศศิกานต์ ไชยทุ่งฉิน N/A 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
193 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
194 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์ Environmental Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
195 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง Transportation And Logistics Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
196 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร Environmental Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
197 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
198 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว Transportation And Logistics Engineering 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
199 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
200 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ Automotive Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
201 B6311315 นายรณกร ฉลาด N/A 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
202 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์ PE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
203 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี Agricultural and Food Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
204 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก CE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
205 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์ TCE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
206 B6322830 นายอัมรินทร์ เจริญสุข N/A 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
207 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร Geological Engineering 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
208 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ PE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
209 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม TCE 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
210 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา CERAMIC ENGINEERING 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
211 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย N/A 5 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
212 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ N/A 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
213 B6328726 นายสหพล แสนพวง CPE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
214 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 5 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
215 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
216 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ TCE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
217 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู TCE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
218 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ Environmental Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
219 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว CE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
220 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว IE 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
221 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
222 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
223 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
224 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
225 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
226 B6336479 นายโสภณ พรหมมา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
227 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
228 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
229 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา PRECISION ENGINEERING 5 W 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
230 B6300265 นายศักดิ์ดา ไชยเพชร N/A 6 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
231 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
232 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
233 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
234 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 6 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
235 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
236 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว Geological Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
237 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
238 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
239 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง Transportation And Logistics Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
240 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
241 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
242 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 6 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
243 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์ Environmental Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
244 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
245 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง ChemE 6 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
246 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด Environmental Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
247 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
248 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
249 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง Transportation And Logistics Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
250 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก PE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
251 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์ Environmental Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
252 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล N/A 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
253 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
254 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก EE 6 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
255 B6322410 นายคณาวุธ มาลา N/A 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
256 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา AERONAUTICAL ENGINEERING 6 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
257 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
258 B6323011 นางสาวกันยา นาเท N/A 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
259 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี EE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
260 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
261 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย IE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
262 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง Agricultural and Food Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
263 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
264 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์ TCE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
265 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร IE 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
266 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร Electronic Engineering 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
267 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์ PE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
268 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ Transportation And Logistics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
269 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์ PRECISION ENGINEERING 6 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
270 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง EE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
271 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
272 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา CE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
273 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท PE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
274 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
275 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
276 B6334383 นายชญานิน ตั้งจารุศรีธราธร N/A 6 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
277 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี PE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
278 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
279 B6220327 นายกฤษกร ศรีชู Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
280 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
281 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
282 B6235796 นายธนัช อังกนก Environmental Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
283 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 7 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
284 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
285 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ ChemE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
286 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
287 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
288 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
289 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร Environmental Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
290 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์ IE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
291 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
292 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
293 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา N/A 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
294 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง Metallurgical Engineering 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
295 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี Agricultural and Food Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
296 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
297 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี Transportation And Logistics Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
298 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
299 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
300 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
301 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง Geological Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
302 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์ IE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
303 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ IE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
304 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
305 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง PRECISION ENGINEERING 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
306 B6322755 นายภูวดล ยุบลพริ้ง N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
307 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
308 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย Metallurgical Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
309 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห Geological Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
310 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์ PE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
311 B6327187 นายชลธร กระสังข์ N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
312 B6327927 นายชนกานต์ อินทร์อุดม N/A 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
313 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
314 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ TCE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
315 B6329365 นายชัยวัฒน์ ชำนาญในเมือง Geoinformatics 7 60 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
316 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส Geoinformatics 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
317 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
318 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า ME 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
319 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน Metallurgical Engineering 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
320 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี Automotive Engineering 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
321 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร ChemE 7 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
322 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร CE 7 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
323 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 7 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
324 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
325 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา CERAMIC ENGINEERING 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
326 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
327 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม N/A 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
328 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์ CERAMIC ENGINEERING 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
329 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
330 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
331 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
332 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
333 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา N/A 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
334 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
335 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
336 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
337 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร Environmental Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
338 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
339 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
340 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง Mechatronics Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
341 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์ ME 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
342 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง Geological Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
343 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง Electronic Engineering 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
344 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา IE 8 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
345 B6332525 นางสาวปณัฐศร นุ่มแสง N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
346 B6332631 นายปุณณวิช ไทยเจริญ N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
347 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด Electronic Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
348 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก N/A 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
349 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร Automotive Engineering 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
350 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี Mechatronics Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
351 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
352 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง N/A 8 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
353 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์ PRECISION ENGINEERING 8 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
354 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
355 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
356 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
357 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
358 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
359 B6313296 นางสาวชนัญชิดา ทิพารัตน์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
360 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
361 B6313333 นายพุฒิพงศ์ รอบรู้ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
362 B6313364 นางสาวภัทรนันท์ การอุปฏิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
363 B6313371 นางสาวศศิธร แปดสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
364 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
365 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
366 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
367 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
368 B6313463 นางสาวธิติมา ทุมสิงห์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
369 B6313531 นางสาวพิยดา แสนใจ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
370 B6313593 นางสาววิภาดา ชัยยอดน้อย MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
371 B6313609 นายชินวัตร ค้าคุ้ม MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
372 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
373 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
374 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
375 B6313722 นางสาวลัดดาวัลย์ เงียบจังหรีด MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
376 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
377 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
378 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
379 B6313821 นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
380 B6319878 นางสาววรศิญา ยอดสิงห์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
381 B6319908 นางสาวจันทิวาพร ทองโพธิ์ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
382 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
383 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
384 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
385 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
386 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
387 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
388 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
389 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
390 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
391 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
392 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
393 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
394 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
395 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
396 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
397 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
398 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
399 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
400 B6331191 นางสาวรุ่งนภา ผิวแดง MANAGEMENT 9 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
401 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
402 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
403 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย MANAGEMENT 9 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
404 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 10 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
405 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 10 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
406 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์ MANAGEMENT 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
407 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก MANAGEMENT 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
408 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ MANAGEMENT 10 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1