ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
2 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
3 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 1 W 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
4 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล Polymer Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
5 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
6 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
7 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
8 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
9 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร N/A 1 60 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
10 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
11 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
12 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
13 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย N/A 1 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
14 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล Mechatronics Engineering 1 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
15 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี TCE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
16 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
17 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
18 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง N/A 1 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
19 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง N/A 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
20 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร PE 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
21 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี PE 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
22 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน PE 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
23 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ PE 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
24 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ N/A 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
25 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา N/A 1 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
26 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
27 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
28 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
29 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
30 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
31 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
32 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
33 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
34 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 40 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
35 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
36 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
37 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
38 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
39 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
40 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
41 B6230647 นายธนะพล รัตนะ PE 2 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
42 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
43 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
44 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
45 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
46 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
47 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์ PE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
48 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์ CE 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
49 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
50 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
51 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
52 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน N/A 2 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
53 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
54 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
55 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
56 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์ PE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
57 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา N/A 2 60 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
58 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
59 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
60 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง PE 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
61 B6332648 นายพงศธร พลเหลา PE 2 10 3 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
62 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
63 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
64 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
65 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
66 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
67 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
68 B6301699 นางสาววนาลี หกขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
69 B6301712 นางสาวอจลญา ศรีสิงหสงคราม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
70 B6324995 นางสาวพัณณิตา มณีวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
71 B6330491 นายชลสิทธิ์ อภิวรากุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
72 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
73 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
74 B6330743 นายสุภณัฐ บัวทิพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
75 B6335434 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ