ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
2 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
3 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
4 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
5 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
6 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
7 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
8 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
9 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
10 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
11 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
12 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
14 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 1 40 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
15 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
16 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
17 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
18 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
19 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
20 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
21 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
22 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
23 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
24 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
25 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
26 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน CE 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
27 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
28 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี Mechatronics Engineering 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
29 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 1 40 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
30 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
31 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
32 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
33 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
34 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
35 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
36 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
37 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
38 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
39 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
40 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
41 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
42 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
43 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
44 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
45 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
46 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
47 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
48 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
49 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
50 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
51 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
52 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
53 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
54 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
55 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
56 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
57 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
58 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
59 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
60 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
61 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
62 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
63 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 3 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
64 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
65 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
66 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
67 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
68 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
69 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
70 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
71 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
72 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
73 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
74 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
75 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
76 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
77 B6110949 นายวรินทร พันธุดร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
78 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
79 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
80 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
81 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
82 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
83 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
84 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
85 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
86 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
87 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
88 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
89 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
90 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
91 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
92 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
93 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
94 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
95 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
96 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
97 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
98 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
99 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
100 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
101 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
102 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
103 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
104 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
105 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
106 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
107 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
108 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
109 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
110 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
111 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
112 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
113 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
114 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
115 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
116 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
117 B6120641 นางสาวอรสา งามสาธิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
118 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
119 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
120 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
121 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
122 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
123 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
124 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
125 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
126 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
127 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
128 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
129 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
130 B6120832 นางสาวมนัสวีร์ โตทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
131 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 60 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
132 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
133 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
134 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
135 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
136 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
137 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
138 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
139 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
140 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
141 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
142 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
143 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
144 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
145 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
146 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
147 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
148 B6121075 นางสาวกชกร พ่อคำไพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
149 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
150 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
151 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
152 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
153 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
154 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
155 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
156 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
157 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
158 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
159 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
160 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
161 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
162 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
163 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
164 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
165 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
166 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
167 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
168 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
169 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
170 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
171 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
172 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
173 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
174 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
175 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
176 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
177 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
178 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
179 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
180 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
181 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
182 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
183 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
184 B6121587 นางสาวหยกไพลิน โอวาทกานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
185 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
186 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
187 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
188 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
189 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
190 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
191 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
192 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
193 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
194 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
195 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
196 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
197 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
198 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
199 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
200 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
201 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
202 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
203 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
204 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
205 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
206 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
207 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
208 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
209 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
210 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
211 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
212 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
213 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
214 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
215 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
216 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
217 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
218 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
219 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
220 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
221 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
222 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
223 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
224 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
225 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
226 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
227 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
228 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
229 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
230 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
231 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
232 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
233 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
234 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
235 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
236 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
237 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
238 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
239 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี PE 1 W 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
240 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
241 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
242 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
243 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
244 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
245 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
246 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
247 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
248 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
249 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
250 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
251 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
252 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
253 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี CERAMIC ENGINEERING 1 60 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
254 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
255 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
256 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
257 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
258 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
259 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
260 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
261 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
262 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
263 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
264 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
265 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
266 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
267 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
268 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
269 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
270 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
271 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
272 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
273 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
274 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 1 W 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
275 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
276 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
277 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
278 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
279 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
280 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
281 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
282 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
283 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
284 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
285 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
286 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
287 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
288 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
289 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
290 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
291 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
292 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
293 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
294 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
295 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
296 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
297 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
298 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
299 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
300 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
301 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
302 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
303 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
304 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
305 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
306 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
307 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
308 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
309 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
310 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
311 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
312 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
313 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
314 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
315 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
316 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
317 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
318 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
319 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
320 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
321 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
322 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
323 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
324 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
325 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
326 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
327 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
328 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
329 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
330 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
331 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
332 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
333 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
334 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
335 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
336 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
337 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
338 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
339 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
340 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
341 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
342 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
343 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
344 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
345 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
346 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
347 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
348 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
349 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
350 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
351 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
352 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
353 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
354 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
355 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
356 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
357 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
358 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
359 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
360 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
361 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
362 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
363 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
364 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
365 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
366 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
367 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
368 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
369 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
370 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
371 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
372 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
373 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
374 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
375 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
376 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
377 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
378 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์ PE 1 60 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
379 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
380 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
381 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
382 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
383 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
384 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
385 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
386 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
387 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
388 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
389 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
390 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
391 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
392 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
393 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
394 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
395 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
396 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
397 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
398 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
399 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
400 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
401 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
402 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
403 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
404 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
405 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
406 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT