ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
2 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
3 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
4 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
5 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
6 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
7 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
8 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 40 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
9 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
10 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
11 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
12 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
13 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
14 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
15 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
16 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
17 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
18 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
19 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
20 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 40 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
21 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
22 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
23 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
24 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
25 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
26 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
27 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
28 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
29 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
30 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
31 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
32 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
33 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
34 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
35 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
36 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
37 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 W 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
38 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
39 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
40 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
41 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
42 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
43 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
44 B6119287 นางสาวภัควรรณ กมลกลาง BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
45 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
46 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
47 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
48 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
49 B6119416 นายออมทรัพย์ จรูญรักษ์ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
50 B6119430 นางสาวปัทมาวรรณ จันตรี physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
51 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
52 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
53 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
54 B6119522 นางสาวภัทราพร ทอนศรี BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
55 B6119539 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
56 B6119546 นายณภูมิ ธูปพนม physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
57 B6119577 นายถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
58 B6119591 นายอานนท์ บุญทา BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
59 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
60 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
61 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
62 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
63 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
64 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
65 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
66 B6119843 นางสาวสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
67 B6119898 นายธีรวิทย์ ศรีสุรัตน์ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
68 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
69 B6119942 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
70 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
71 B6119973 นายพัทรดนย์ สุคนธ์ physics 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
72 B6119997 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์ BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
73 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
74 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
75 B6130169 นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต BIOLOGY 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
76 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
77 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
78 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
79 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
80 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
81 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
82 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
83 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
84 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
85 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
86 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
87 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
88 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
89 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
90 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
91 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
92 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
93 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
94 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
95 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
96 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
97 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
98 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี PE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
99 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
100 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
101 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
102 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
103 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
104 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
105 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
106 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
107 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
108 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
109 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
110 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
111 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
112 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
113 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
114 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
115 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
116 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
117 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
118 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
119 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
120 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
121 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
122 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
123 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
124 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
125 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
126 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
127 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
128 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
129 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
130 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
131 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
132 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
133 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
134 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
135 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
136 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
137 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
138 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
139 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
140 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
141 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
142 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
143 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
144 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
145 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
146 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
147 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
148 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
149 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
150 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
151 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
152 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
153 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
154 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
155 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
156 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
157 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
158 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
159 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
160 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
161 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
162 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
163 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
164 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
165 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์ MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
166 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
167 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์ MATHEMATICS 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
168 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
169 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
170 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
171 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
172 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
173 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
174 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
175 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
176 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
177 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
178 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
179 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
180 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
181 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
182 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
183 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ PE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
184 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
185 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
186 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
187 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
188 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
189 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
190 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
191 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
192 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
193 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
194 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
195 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
196 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
197 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
198 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
199 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
200 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
201 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
202 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
203 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
204 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
205 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
206 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
207 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
208 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
209 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
210 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
211 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
212 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
213 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
214 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
215 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
216 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
217 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
218 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
219 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
220 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 1 W 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
221 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
222 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
223 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
224 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
225 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
226 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
227 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
228 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
229 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
230 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
231 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
232 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
233 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
234 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
235 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
236 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
237 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
238 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
239 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
240 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
241 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
242 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
243 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
244 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
245 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
246 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
247 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
248 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
249 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
250 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
251 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
252 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
253 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
254 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
255 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
256 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
257 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
258 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
259 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
260 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
261 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
262 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
263 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
264 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
265 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
266 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
267 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
268 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
269 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
270 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
271 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
272 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
273 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
274 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
275 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
276 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 W 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
277 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
278 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
279 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
280 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
281 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
282 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
283 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
284 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
285 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
286 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
287 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
288 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
289 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
290 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
291 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
292 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
293 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
294 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
295 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
296 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง EE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
297 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
298 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
299 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
300 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 60 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
301 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
302 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
303 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
304 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
305 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
306 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
307 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
308 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
309 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
310 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
311 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
312 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
313 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
314 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
315 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
316 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
317 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
318 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
319 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
320 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
321 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
322 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
323 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
324 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
325 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
326 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
327 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
328 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
329 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
330 B6219581 นางสาววราณี มีโชค Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
331 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
332 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
333 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
334 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
335 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
336 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
337 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
338 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ PE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
339 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
340 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
341 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
342 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
343 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
344 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
345 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
346 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
347 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
348 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
349 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
350 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
351 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
352 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
353 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
354 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
355 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
356 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
357 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
358 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
359 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
360 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา PE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
361 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
362 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ PE 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
363 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
364 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
365 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
366 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
367 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
368 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
369 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
370 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
371 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
372 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
373 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
374 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
375 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
376 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
377 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
378 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
379 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
380 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
381 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
382 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
383 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
384 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
385 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
386 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
387 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
388 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
389 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
390 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
391 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
392 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
393 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
394 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
395 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
396 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
397 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
398 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
399 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
400 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
401 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
402 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
403 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
404 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
405 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
406 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น Environmental Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
407 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT