ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์ EE 1 1 202201 LIFE SKILLS
2 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
3 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
4 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ Mechatronics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
5 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
6 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
7 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
8 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
9 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
10 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
11 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
12 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
13 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
14 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
15 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
16 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
17 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
18 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
19 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
20 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
21 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
22 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
23 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
24 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
25 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
26 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
27 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
28 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
29 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
30 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
31 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
32 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
33 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
34 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
35 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
36 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
37 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
38 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
39 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
40 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
41 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
42 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
43 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร CERAMIC ENGINEERING 1 1 202201 LIFE SKILLS
44 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
45 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
46 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
47 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
48 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
49 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
50 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
51 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
52 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
53 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
54 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
55 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
56 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
57 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202201 LIFE SKILLS
58 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
59 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
60 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ FOOD TECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
61 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
62 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
63 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
64 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
65 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
66 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
67 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
68 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
69 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
70 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
71 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
72 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
73 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
74 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
75 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
76 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
77 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
78 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
79 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
80 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
81 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
82 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
83 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
84 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
85 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
86 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
87 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
88 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
89 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
90 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
91 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
92 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
93 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
94 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
95 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
96 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
97 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 202201 LIFE SKILLS
98 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
99 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 202201 LIFE SKILLS
100 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
101 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
102 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
103 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
104 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
105 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
106 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
107 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
108 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
109 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
110 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
111 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
112 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
113 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
114 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
115 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
116 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
117 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
118 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
119 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
120 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
121 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
122 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
123 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
124 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
125 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
126 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
127 B6215613 นายดนุพร บุญแสน Environmental Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
128 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
129 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 1 0 202201 LIFE SKILLS
130 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
131 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
132 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
133 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
134 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
135 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
136 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
137 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
138 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
139 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
140 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
141 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
142 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
143 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
144 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
145 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
146 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
147 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
148 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
149 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
150 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
151 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
152 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
153 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
154 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
155 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
156 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
157 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
158 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
159 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
160 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
161 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
162 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
163 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
164 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
165 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
166 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
167 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
168 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
169 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
170 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
171 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
172 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
173 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
174 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
175 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
176 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
177 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
178 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
179 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
180 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
181 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
182 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
183 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
184 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
185 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
186 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
187 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
188 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
189 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
190 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
191 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
192 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
193 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
194 B6232771 นายปริญญา ทานวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
195 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
196 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
197 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
198 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
199 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
200 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
201 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202201 LIFE SKILLS
202 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 202201 LIFE SKILLS
203 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 202201 LIFE SKILLS
204 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202201 LIFE SKILLS
205 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 202201 LIFE SKILLS
206 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 1 202201 LIFE SKILLS
207 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
208 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
209 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
210 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
211 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
212 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
213 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
214 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ PE 1 0 202201 LIFE SKILLS
215 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
216 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
217 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
218 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
219 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
220 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
221 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
222 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
223 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
224 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล MATHEMATICS 1 0 202201 LIFE SKILLS
225 B6301910 นายเมฆา ปัชชา Chemistry 1 0 202201 LIFE SKILLS
226 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง Chemistry 1 0 202201 LIFE SKILLS
227 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
228 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
229 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
230 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
231 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
232 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
233 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
234 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
235 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
236 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
237 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
238 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
239 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
240 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์ TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
241 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
242 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
243 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
244 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
245 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
246 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
247 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
248 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
249 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
250 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
251 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
252 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
253 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
254 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
255 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
256 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
257 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
258 B6304263 นายอรรถพล นามจัด N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
259 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
260 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
261 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์ IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
262 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
263 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
264 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
265 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์ N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
266 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
267 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
268 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
269 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
270 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
271 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
272 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
273 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
274 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
275 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
276 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
277 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว Geological Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
278 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ Geological Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
279 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
280 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
281 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
282 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
283 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
284 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
285 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
286 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
287 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
288 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
289 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
290 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
291 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
292 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
293 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 1 1 202201 LIFE SKILLS
294 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
295 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
296 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
297 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
298 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 1 0 202201 LIFE SKILLS
299 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
300 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
301 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
302 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
303 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
304 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์ Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
305 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
306 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
307 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
308 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
309 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
310 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
311 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
312 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
313 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
314 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์ PE 1 0 202201 LIFE SKILLS
315 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
316 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
317 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
318 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
319 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
320 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
321 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
322 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
323 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
324 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
325 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
326 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
327 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
328 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
329 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
330 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์ CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
331 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
332 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
333 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
334 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
335 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 1 0 202201 LIFE SKILLS
336 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์ Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
337 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
338 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
339 B6307707 นายธนกร พวงทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
340 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
341 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์ IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
342 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
343 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
344 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
345 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
346 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
347 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
348 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
349 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
350 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
351 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
352 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
353 B6308643 นายพชร เสาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
354 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
355 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
356 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี Agricultural and Food Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
357 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
358 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
359 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
360 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
361 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 1 202201 LIFE SKILLS
362 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
363 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
364 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
365 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา N/A 1 1 202201 LIFE SKILLS
366 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์ CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
367 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
368 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
369 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
370 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
371 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
372 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
373 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
374 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
375 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
376 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
377 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง Metallurgical Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
378 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
379 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
380 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 1 0 202201 LIFE SKILLS
381 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
382 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่ CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
383 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
384 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
385 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย EE 1 0 202201 LIFE SKILLS
386 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
387 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด CERAMIC ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
388 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
389 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
390 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
391 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
392 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์ IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
393 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
394 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์ N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
395 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
396 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202201 LIFE SKILLS
397 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY Electronic Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
398 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
399 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
400 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา Transportation And Logistics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
401 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา IE 1 0 202201 LIFE SKILLS
402 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
403 B6310868 นายณภัทร สันกลาง ChemE 1 0 202201 LIFE SKILLS
404 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 1 0 202201 LIFE SKILLS
405 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
406 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
407 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว Environmental Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
408 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
409 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
410 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ PRECISION ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS
411 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ Automotive Engineering 1 0 202201 LIFE SKILLS
412 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 1 0 202201 LIFE SKILLS
413 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี N/A 1 0 202201 LIFE SKILLS
414 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202201 LIFE SKILLS