ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
2 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
3 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
4 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
5 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
6 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
7 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
8 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
9 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
10 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
11 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
12 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 40 1 202201 LIFE SKILLS
13 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202201 LIFE SKILLS
14 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 1 202201 LIFE SKILLS
15 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
16 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล SPORTS SCIENCE 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
17 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
18 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
19 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
20 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
21 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
22 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
23 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
24 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
25 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
26 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
27 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
28 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
29 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
30 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
31 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
32 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
33 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
34 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
35 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
36 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
37 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
38 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ PE 1 10 3 202201 LIFE SKILLS
39 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
40 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
41 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
42 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
43 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
44 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
45 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
46 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
47 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
48 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
49 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
50 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
51 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
52 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา Electronic Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
53 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ PE 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
54 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
55 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
56 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
57 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
58 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
59 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
60 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
61 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
62 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
63 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
64 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
65 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
66 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
67 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
68 B6300142 นางสาวสรนันท์ บุญมาก N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
69 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
70 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
71 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
72 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
73 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์ Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
74 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
75 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
76 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
77 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
78 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
79 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
80 B6300470 นายเพชร ภาคะ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
81 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
82 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
83 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
84 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
85 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
86 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
87 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
88 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
89 B6300876 นายธนดล สอนพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
90 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
91 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
92 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
93 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
94 B6301842 นายบวรภัค ภัทรวรรณ MANAGEMENT 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
95 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
96 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
97 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
98 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
99 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
100 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
101 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
102 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
103 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
104 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
105 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
106 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
107 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
108 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
109 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
110 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
111 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
112 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
113 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
114 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
115 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
116 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
117 B6302368 นายพงศกร บุญหนา EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
118 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
119 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
120 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
121 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
122 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
123 B6302474 นางสาวอรณิชา บุญเพ็ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 202201 LIFE SKILLS
124 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
125 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
126 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
127 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
128 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
129 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
130 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
131 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
132 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
133 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
134 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
135 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
136 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
137 B6302634 นางสาวชนิกานต์ ไพเราะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
138 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
139 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
140 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
141 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
142 B6302702 นายพงษ์วีระวัฒน์ สวัสดี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
143 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
144 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
145 B6302733 นายวัชรพล อภัยศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 60 0 202201 LIFE SKILLS
146 B6302740 นายธนวัฒน์ ดีสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
147 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
148 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
149 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
150 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
151 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
152 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
153 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
154 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
155 B6302979 นายทักษิณ พลิคง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
156 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
157 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
158 B6303013 นางสาวจรัญยา นาคทัพ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 202201 LIFE SKILLS
159 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
160 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
161 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
162 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
163 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
164 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
165 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
166 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
167 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
168 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
169 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
170 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
171 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
172 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
173 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
174 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
175 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
176 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
177 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
178 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
179 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
180 B6303327 นายเอกภพ จามร TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
181 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
182 B6303365 นายธนา เมืองโคตร TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
183 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
184 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์ Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
185 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
186 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
187 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
188 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
189 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
190 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
191 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
192 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
193 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
194 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
195 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
196 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
197 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
198 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
199 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
200 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
201 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
202 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
203 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
204 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
205 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
206 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
207 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม N/A 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
208 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
209 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
210 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
211 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
212 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
213 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
214 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
215 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
216 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
217 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
218 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
219 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
220 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
221 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
222 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
223 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
224 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
225 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
226 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
227 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
228 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร Agricultural and Food Engineering 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
229 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
230 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
231 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
232 B6304010 นายธราเทพ จันสีดา N/A 1 60 1 202201 LIFE SKILLS
233 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
234 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
235 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
236 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
237 B6304201 นายเจษฎา คำลอย CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
238 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
239 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
240 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
241 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
242 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
243 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย Metallurgical Engineering 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
244 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
245 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
246 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
247 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
248 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์ N/A 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
249 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
250 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
251 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
252 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
253 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
254 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
255 B6304485 นายพลากร โภยนอก TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
256 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
257 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
258 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
259 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
260 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์ IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
261 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
262 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
263 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
264 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
265 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
266 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
267 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
268 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
269 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
270 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
271 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
272 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
273 B6304676 นายคณิศร หอมขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
274 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
275 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
276 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
277 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
278 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
279 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
280 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
281 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
282 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
283 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
284 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
285 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
286 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
287 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
288 B6304843 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน N/A 1 60 0 202201 LIFE SKILLS
289 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
290 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
291 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
292 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์ IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
293 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
294 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
295 B6304928 นายธนิน บุญพาวัฒนา N/A 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
296 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
297 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
298 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
299 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
300 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
301 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
302 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
303 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
304 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
305 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
306 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
307 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
308 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
309 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
310 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม N/A 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
311 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
312 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
313 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
314 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
315 B6305512 นายชาญชัย วิมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
316 B6305529 นายรัชพล คิดการ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
317 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
318 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา EE 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
319 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
320 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
321 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
322 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
323 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
324 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
325 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์ TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
326 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
327 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
328 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
329 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์ CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
330 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
331 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
332 B6305710 นายกรเมษ กุญชร EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
333 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
334 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
335 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
336 B6305772 นายจตุพล มะสุใส ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
337 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
338 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
339 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
340 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
341 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
342 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
343 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
344 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
345 B6305918 นายธีระพล วรรทวี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
346 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ N/A 1 W 1 202201 LIFE SKILLS
347 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
348 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
349 B6306014 นางสาวศศิกานต์ ไชยทุ่งฉิน N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
350 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
351 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
352 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
353 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์ ME 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
354 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
355 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
356 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
357 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
358 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
359 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
360 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
361 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
362 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
363 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
364 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
365 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
366 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
367 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
368 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
369 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
370 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
371 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้ IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
372 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
373 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า CE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
374 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
375 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ PE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
376 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
377 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
378 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
379 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
380 B6306960 นางสาววิยะดา เสาะด้น N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
381 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
382 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
383 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
384 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
385 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
386 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
387 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
388 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์ N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
389 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
390 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
391 B6307387 นายธนวัฒน์ วัลลภ N/A 1 60 0 202201 LIFE SKILLS
392 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
393 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ ChemE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
394 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
395 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา Environmental Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
396 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
397 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
398 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
399 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี Environmental Engineering 1 10 1 202201 LIFE SKILLS
400 B6307707 นายธนกร พวงทอง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 202201 LIFE SKILLS
401 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
402 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
403 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
404 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
405 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล IE 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
406 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
407 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
408 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค Automotive Engineering 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
409 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่ N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS
410 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี N/A 1 10 0 202201 LIFE SKILLS