ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
2 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
3 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
4 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
5 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
6 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
7 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
8 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
9 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
10 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
11 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
12 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
13 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
14 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
15 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
18 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
19 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
20 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 W 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
21 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
22 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย physics 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
23 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล MATHEMATICS 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
24 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
25 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
26 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
27 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
28 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
29 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
30 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
31 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
32 B6329471 นายปณธร เจียรณัย Chemistry 1 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
33 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
34 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
35 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
36 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล Chemistry 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
37 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
38 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
39 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
40 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
41 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
42 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม MATHEMATICS 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
43 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
44 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน Chemistry 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
45 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
46 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ MATHEMATICS 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
47 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ Chemistry 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
48 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
49 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง MATHEMATICS 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
50 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
51 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ BIOLOGY 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
52 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป BIOLOGY 2 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
53 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต MATHEMATICS 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
54 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ MATHEMATICS 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
55 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
56 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
57 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
58 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
59 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
60 B6313067 นายอิงครัต กาญจนาภา SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
61 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
62 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
63 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
64 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ MANAGEMENT 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
65 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
66 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
67 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
68 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
69 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
70 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
71 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม BIOLOGY 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
72 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา BIOLOGY 2 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
73 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว Civil Engineering 2 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
74 B6331382 นายธนกฤต ศรีภา SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
75 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
76 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
77 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ Chemistry 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
78 B6335106 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
79 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
80 B6337636 นางสาวนันฐิชา นางาม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
81 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง INFORMATION SCIENCE 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
82 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
83 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
84 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
85 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
86 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 3 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
87 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด BIOLOGY 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
88 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง Chemistry 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
89 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
90 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
91 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
92 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
93 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
94 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
95 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
96 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
97 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
98 B6313074 นางสาวชลิตา ธูปกลาง SPORTS SCIENCE 3 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
99 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
100 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์ SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
101 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ Mechatronics Engineering 3 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
102 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 60 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
103 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
104 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
105 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
106 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
107 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
108 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
109 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
110 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
111 B6331405 นายธนากร เหินชัย SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
112 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา BIOLOGY 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
113 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
114 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล SPORTS SCIENCE 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
115 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด Mechatronics Engineering 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
116 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน Mechatronics Engineering 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
117 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
118 B6337452 นายธนกร กงทอง Mechatronics Engineering 3 W 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
119 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
120 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
121 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 4 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
122 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
123 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
124 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
125 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
126 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
127 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
128 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
129 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน Mechanical Engineering 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
130 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์ Petrochemical and Polymer Engineering 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
131 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
132 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
133 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
134 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน Petrochemical and Polymer Engineering 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
135 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 W 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
136 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
137 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 71 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
138 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
139 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา Mechanical Engineering 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
140 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
141 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
142 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
143 B6335205 MissHIN LIZA Mechanical Engineering 4 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
144 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
145 B6335311 MissYOENG KIMHUOY Mechanical Engineering 4 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
146 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
147 B6335366 MissCHEAK DANE Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
148 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
149 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 4 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
150 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 1 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
151 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
152 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 3 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
153 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
154 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร N/A 5 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
155 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
156 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
157 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
158 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์ N/A 5 60 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
159 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
160 B6328795 นายกิตินันท์ มุลาลินท์ Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
161 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
162 B6333478 นายธนิสร การบรรจง Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
163 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
164 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
165 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
166 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
167 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
168 B6335182 MissWINE YEE MON THANT Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
169 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
170 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
171 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN Mechanical Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
172 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
173 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
174 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
175 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
176 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ