ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
2 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
3 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
4 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
5 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
6 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
7 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
8 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
9 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
10 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
11 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
12 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
13 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
14 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
15 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
16 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
17 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
18 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
19 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
20 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
21 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
22 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
23 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
24 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
25 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
26 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
27 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
28 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
29 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
30 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
31 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
32 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
33 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
34 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
35 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
36 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
37 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
38 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
39 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
40 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
41 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
42 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
43 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
44 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
45 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
46 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
47 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
48 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
49 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
50 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
51 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
52 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป BIOLOGY 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
53 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
54 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
55 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
56 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
57 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
58 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
59 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
60 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
61 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
62 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
63 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
64 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
65 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
66 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
67 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
68 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
69 B6313074 นางสาวชลิตา ธูปกลาง SPORTS SCIENCE 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
70 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
71 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
72 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
73 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
74 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
75 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
76 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
77 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ Mechatronics Engineering 1 60 1 202108 DIGITAL LITERACY
78 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
79 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
80 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
81 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
82 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
83 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
84 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
85 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
86 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
87 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
88 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
89 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย physics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
90 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล MATHEMATICS 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
91 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
92 B6319793 นายจารเดช ประสานเชื้อ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
93 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
94 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
95 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
96 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
97 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
98 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
99 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
100 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
101 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 W 0 202108 DIGITAL LITERACY
102 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
103 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา BIOLOGY 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
104 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
105 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
106 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
107 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
108 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
109 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
110 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
111 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส Geoinformatics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
112 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
113 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
114 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
115 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
116 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
117 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
118 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
119 B6329471 นายปณธร เจียรณัย Chemistry 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
120 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
121 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
122 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
123 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
124 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
125 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
126 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
127 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
128 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
129 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
130 B6331382 นายธนกฤต ศรีภา SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
131 B6331405 นายธนากร เหินชัย SPORTS SCIENCE 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
132 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
133 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
134 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา BIOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
135 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ Chemistry 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
136 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
137 B6335090 นางสาวปฏิมา ทองภู Geoinformatics 1 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
138 B6335106 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
139 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
140 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ Geoinformatics 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
141 B6335403 นายทัตเทพ เงินแท้ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
142 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
143 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
144 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
145 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
146 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
147 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
148 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
149 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
150 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 3 202108 DIGITAL LITERACY
151 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
152 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
153 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
154 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
155 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
156 B6337322 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
157 B6337414 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
158 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
159 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202108 DIGITAL LITERACY
160 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 202108 DIGITAL LITERACY
161 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
162 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
163 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
164 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
165 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
166 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
167 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
168 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
169 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
170 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
171 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
172 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
173 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
174 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร N/A 2 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
175 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
176 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
177 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
178 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
179 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
180 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
181 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
182 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
183 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 W 0 202108 DIGITAL LITERACY
184 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์ N/A 2 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
185 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
186 B6328795 นายกิตินันท์ มุลาลินท์ Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
187 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
188 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 60 0 202108 DIGITAL LITERACY
189 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 W 0 202108 DIGITAL LITERACY
190 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 W 1 202108 DIGITAL LITERACY
191 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
192 B6333478 นายธนิสร การบรรจง Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
193 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
194 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
195 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
196 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
197 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
198 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
199 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
200 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
201 B6335182 MissWINE YEE MON THANT Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
202 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
203 B6335205 MissHIN LIZA Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
204 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
205 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
206 B6335311 MissYOENG KIMHUOY Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
207 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN Mechanical Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
208 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
209 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
210 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
211 B6335366 MissCHEAK DANE Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
212 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
213 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
214 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
215 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
216 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 2 10 0 202108 DIGITAL LITERACY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ