ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 4 10 1 103101 CALCULUS I
2 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 0 103101 CALCULUS I
3 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล TCE 4 10 0 103101 CALCULUS I
4 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
5 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
6 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
7 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 4 10 1 103101 CALCULUS I
8 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ TCE 4 10 0 103101 CALCULUS I
9 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 103101 CALCULUS I
10 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 1 103101 CALCULUS I
11 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 4 10 1 103101 CALCULUS I
12 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน SPORTS SCIENCE 4 10 0 103101 CALCULUS I
13 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์ SPORTS SCIENCE 4 10 0 103101 CALCULUS I
14 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 103101 CALCULUS I
15 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 4 W 0 103101 CALCULUS I
16 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 4 10 1 103101 CALCULUS I
17 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 4 10 1 103101 CALCULUS I
18 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 103101 CALCULUS I
19 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 4 10 1 103101 CALCULUS I
20 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 103101 CALCULUS I
21 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 103101 CALCULUS I
22 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 4 W 0 103101 CALCULUS I
23 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
24 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
25 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
26 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 103101 CALCULUS I
27 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 4 10 1 103101 CALCULUS I
28 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์ PE 4 10 1 103101 CALCULUS I
29 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง PE 4 60 0 103101 CALCULUS I
30 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 4 10 0 103101 CALCULUS I
31 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
32 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
33 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
34 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
35 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
36 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
37 B6224912 นายพชร ขวานทอง CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 103101 CALCULUS I
38 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 4 10 0 103101 CALCULUS I
39 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 4 10 1 103101 CALCULUS I
40 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม Environmental Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
41 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
42 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์ PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
43 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 4 10 1 103101 CALCULUS I
44 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 1 103101 CALCULUS I
45 B6235796 นายธนัช อังกนก Environmental Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
46 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม PE 4 10 0 103101 CALCULUS I
47 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 103101 CALCULUS I
48 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
49 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 103101 CALCULUS I
50 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 1 103101 CALCULUS I
51 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร Mechanical Engineering 5 10 1 103101 CALCULUS I
52 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 103101 CALCULUS I
53 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
54 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
55 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 103101 CALCULUS I
56 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
57 B6207489 นายชนุดร ศรนิยม FOOD TECHNOLOGY 6 60 0 103101 CALCULUS I
58 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
59 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
60 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
61 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
62 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
63 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
64 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 103101 CALCULUS I
65 B6207892 นายจิระเดช ยอดสิงห์ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
66 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
67 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 6 W 0 103101 CALCULUS I
68 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
69 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 6 10 1 103101 CALCULUS I
70 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 6 W 0 103101 CALCULUS I
71 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
72 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
73 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
74 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 103101 CALCULUS I
75 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
76 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
77 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
78 B6234782 นางสาวอรอุมา จันโสม FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 103101 CALCULUS I
79 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 6 10 1 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ